Kaynaklar

 

 

Yayınlar

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin Uygulanmasında UNDP Desteği

Günümüzde sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek zorunludur. Bunun kapsamına ilişkin vizyon, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirme, refahı ve insanların esenliğini destekleme ve çevreyi koruma amacını güden yeni bir sürdürülebilir kalkınma gündemidir. Birlemiş Milletler’in kalkınma organı olarak UNDP, toplumları sürdürülebilir kalkınma yörüngesine oturtmak, riskleri yönetmek, dayanıklılığı artırmak, refah ve esenliği yükseltmek suretiyle bu vizyonun gerçekleştirilmesi için ülkeleri desteklemede kilit rol oynuyor.


UNDP, “MAPS” (Anaakımlaştırma, Hızlandırma ve Politika Desteği) kısa adıyla bilinen, yeni sürdürülebilir kalkınma gündemine etkin ve uyumlu uygulama desteği için stratejiyi geliştirmede Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubu (UNDG) ile birlikte çalışmıştır.


Açıklama notunda belirtilen bu hizmetler; yoksulluğun azaltılması, kapsayıcı büyüme ve verimli istihdam, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi, HIV ve sağlık, su ve sıhhi koşullara erişim, iklim değişikliğine uyum sağlama, sürdürülebilir enerjiye erişim, karasal eko-sistemlerin sürdürülebilir yönetimi, okyanusların yönetişimi, barışçı ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Belgeyi İndirin >

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hayata geçiyor: Ülkelerde uygulama öyküleri ve UNDP desteği

Cover_UNDG_SDGs_Stories_of_Country_Implementation

Bu yayın, küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini hayata geçirmeye çalışan 16 ülkenin ilk çabaları ve Birleşmiş Milletler Ülke Ekiplerinin süreçte oynadığı rolü kısaca anlatıyor.

Yayın, bu ülkelerin 2030 Gündemi’ni kendi vizyon, strateji ve planlarına ulusal, ulus-altı ve yerel düzeyde nasıl entegre etmeye başladıklarını örneklerle açıklıyor.

Bu Belgeyi İndirin >

En Az Gelişmiş Ülkelerde (EAGÜ’ler) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Finanse Edilmesi: Finansman Araç Setinin Çeşitlendirilmesi ve Korunmasızlığın Yönetilmesi

COVER_Financing_SDGs_LDCs__Fr

UNDP ile Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD) ortak raporu, En Az Gelişmiş Ülkelerin (EAGÜ’ler), daha fazla çeşitlendirilmiş kalkınma finansmanı “araç seti”ni nasıl daha iyi kullanabileceklerini inceliyor. Karma finansman, garantiler ve yerel para birimi cinsinden finansmanı nasıl daha iyi kullanabilirler ve bu finansman kullanılarak altyapı yatırımları ve yerel özel sektör gelişimi gibi öncelikli müdahaleler nasıl desteklenebilir?

Bu Belgeyi İndirin >

SKH’ler bağlamında yönetişimi başlatmaya yönelik örnek çalışmalar hakkında nihai rapor

COVER_Governance and SDGs Pilot Initiative

Hedef No.16’nın henüz ortaya konulmadığı zamanda, bir grup ülke, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında tartışmalar bağlamında yönetişim alanında örnek çalışmaların pilot uygulamalarına ilişkin bir girişim başlatmıştır. Bu rapor, pilot girişimin farklı aşamalarını sunmasının yanında, deneyimlerden çıkarılan başlıca dersleri ve barış, adalet ve güçlü kurumlara ilişkin Hedef No.16’nın uygulanması için birtakım rehber ilkeleri ortaya koymaktadır.

Bu Belgeyi İndirin >

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global