İstihdam ve Beceri Yaratma Projesi - 2.Bileşen

Proje ne hakkında?

Proje, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) verimliliğini ve rekabetçiliğini arttırmaya odaklı yetkinlik geliştirme hizmetleri sunmak ve böylece iş fırsatlarını canlandırmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu yetkinlik hizmetleri, kamu öncülüğünde hayata geçirilen bir politika aracı olan Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezleri’nin yaygınlaştırılmasıyla, imalat sektöründeki üretim zorluklarına çözüm üretmeyi hedeflemektedir. KOBİ’lerin verimlilik kazançları, genişleyen imalat tabanı sayesinde daha yüksek seviyelerde işgücünü barındırmalarına olanak tanıyacaktır.

UNDP Türkiye, Ankara’daki KOBİ Yetkinlik Merkezi’nin tasarımı, kurulması ve faaliyete geçirilmesi konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile devam eden bir ortaklık yürütmektedir ve bu ortaklık, bu bileşenin uygulanması ile devam edecektir. KFW’dan alınan destek,  Ankara KOBİ Yetkinlik Merkezi’ndeki hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve bu politika aracının benzerinin Kayseri ve Konya’da hayata geçirilmesi için kullanılacaktır. Ayrıca merkezin bir benzerinin Bursa’da kurulması için kam tarafından da ek kaynak tahsis edilecektir.

Mevcut durum nedir?

Geçici koruma statüsündeki 3,5 milyondan fazla Suriyeli’ye ev sahipliği yapan Türkiye bugün dünyada en yüksek sayıda mülteciye sahip ülke durumundadır ve bu durumun kaçınılmaz olarak yerel işgücü piyasası üzerinde önemli etkileri olmaktadır.  Bugüne kadar (geçici koruma statüsündeki veya ikamet izni olan) Suriyelilere yaklaşık 37.000 çalışma izni verilmiş olmasına karşın, iş olanaklarının yaratılması bakımından hala çeşitli zorluklar devam etmektedir.

Diğer taraftan imalat sektörünün ve özellikle KOBİ'lerin verimlilik seviyesinin düşük olması Türkiye ekonomisinin yaygın kabul gören yapısal sorunlarından biridir.  Verimliliğin ekonomik büyümeye olan katkısı, gelişmiş ülkelere kıyasla Türkiye'de kayda değer oranda düşüktür. Bu husus dikkate alınarak kamu tarafından son yıllarda birçok strateji geliştirmiştir. Bu proje verimliliğin arttırılmasına, büyümenin canlandırılmasına ve yeni iş olanaklarının yaratılmasına yönelik çabaların bir parçası konumundadır.        

Misyonumuz nedir?

Proje kapsamındaki misyonumuz, ülkenin farklı coğrafyalarındaki KOBİ’lerin verimlilik ve rekabetçilik seviyelerinin arttırılmasına, başarısı ispatlanmış ve kabul görmüş bir politika aracı olan Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi’nin kurulmasıyla katkı sağlamaktır.

Nasıl çalışıyoruz?

Proje’nin Ankara’da uygulanan bölümünde, ana uygulama ortağı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB),  Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışılmaktadır. Buna ek olarak, Ankara Sanayi Odası ve ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi de bu kamu özel sektör ortaklık modeline önemli miktarda zaman ve kaynak ayırmayı kabul etmiş ve uygulama ortağı olarak sürece katılmıştır. Bu güçlü sahiplenme ve taahhüt aynı zamanda Bileşen 2'deki KfW yatırımları için kritik bir temel teşkil etmektedir.

Ankara’da uygulanan projeye benzer şekilde, Bileşen 2’deki merkezler de KOBİ’lerin yalın üretim kapasitelerini iyileştirmek amacıyla gerçek fabrika ortamında yüksek kaliteli eğitim programları sağlayacaktır.  Eğitim programları, bir dönüşüm yaklaşımı çerçevesinde deneyimsel öğrenme, uygulamalı öğrenme, birebir danışmanlık ve farkındalık geliştirme faaliyetlerini içerecektir.  Buna ek olarak, merkezler sektörlerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek dinamik yapılara sahip olacaktır.  Örneğin, Ankara’daki merkez kısa vadede dijital dönüşümü de içerecek şekilde hizmet kapasitesini genişletecektir. Bugüne kadar Ankara’da sağlanan ilerleme, merkezin benzerlerinin başka şehirlerde kurulması sırasında uygulamanın sorunsuz yürümesinin yolunu açacaktır.

Mevcut proje hem kamunun hem de özel sektör temsilcilerinin güçlü desteğiyle uygulanmaktadır ve bu destekler projenin daha geniş ekosistemdeki paydaşlara ulaşabilmesine imkan sağlamaktadır.  KfW tarafından finanse edilen projenin 2 numaralı bileşeni merkezlerin finansal, kurumsal ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlamak için yerel ortaklarla (Örneğin Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Odaları vs.) resmi işbirliği modelleri (protokoller) kuracak ve sürdürecektir.  Buna ek olarak yerel ortaklara proje boyunca özel kurumsal kapasite geliştirme programları (Örneğin eğitimler, ağ oluşturma aktiviteleri, iş modelleri vs.) sağlanacaktır.  Proje ayrıca Suriyelilere ulaşılmasını ve Suriyelilerin yeni iş fırsatlarından faydalanmasını sağlamak amacıyla ilgili paydaşlarla anlaşmalar yapılmasını da içermektedir.

Türkiye Proje’den nasıl faydalanacak?

Türkiye'deki imalat sektörünün verimlilik seviyesinin düşük olması kamunun strateji belgelerinde yer alan ve yaygın kabul gören, ekonominin kilit yapısal sorunlarından bir tanesidir. KOBİ Yetkinlik Merkezleri, ihracat potansiyeli de dahil olmak üzere KOBİ'lerin verimlilik seviyelerini arttıracaktır. Bunun KOBİ'lerin üretim ve istihdam kapasitesinde bir artışa yol açması da beklenmektedir. Projenin bir başka kilit önceliği de bu istihdam fırsatlarının, kamunun entegrasyon politikalarına katkı sağlayacak şekilde Suriyelilere ve bölge halkına yönlendirilmesi olacaktır. Hedef, KfW finansmanının da desteğiyle Ankara, Kayseri ve Konya’da en az 2.000 iş fırsatı yaratmaktır.  Proje bu yolla Suriyelilerin ve bölge halkının ekonomik ve sosyal dayanıklılığını ve kendi kendilerine yetebilme becerilerini güçlendirecektir.  Yeni iş olanaklarına kavuşan insanların bu sayede güvenilir bir gelir elde etmeleri dış desteğe olan bağımlılıklarını azaltacak ve sağlık, barınma, eğitim ve diğer temel ihtiyaçlar için kaynaklar sağlayacaktır.

Bugüne kadar hangi aşamalar tamamlandı?

Bileşen 2’nin 2018’in son çeyreğinde, Ankara’daki merkezin geliştirilme sürecine paralel olarak ve projenin kapsamını genişletmek için kamunun ek kaynak ve süre sağlanmasını talep etmesi ile başlaması öngörülmektedir. Merkezde sunulan hizmetlerin KfW tarafından sağlanacak ve kamunun öncelikleri ile uyumlu olacak ek kaynak yardımı ile genişletilmesi planlanmaktadır. 

Status:

Ongoing

Project start date:

Aralık 2015

Estimated end date:

Haziran 2020

Focus area:

 • eradicate poverty in all its forms and dimensions
 • Project office:

  UNDP in Turkey

  Implementing partner:

  Ministry of Ind. & Technology

  Full project information  

  Funding Support by

  Donor name

 • Government Of Turkey
 • Kreditanstalt Fur Wiederaufbau
 • Ankara Chamber Of Industry (aso)
 • Amount contributed

  7.531.366 $

  Delivery in previous fiscal year

  2019 3.091.571 $

  2018 2.514.539 $

  2017 21.777 $

  2016 435.334 $

  2015 0 $

  UNDP Dünyada

  Buradasınız UNDP Türkiye 
  Git UNDP Global