60 yıldır sanayinin gelişimi ve verimliliğini artırmak üzere hizmet veren ve Türk sanayicisi için önemli bir destek mekanizması olan Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB); Türkiye’nin yenilik ve dijital ekonomiye geçişinde yenilikçi OSB’lere dönüşerek sanayiye çok daha farklı ve etkin destekler vermesi hedefleniyor.

 

Manisa OSB’de Yenilik Merkezi Kuruluyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi kapsamında, Doç. Dr. Mehmet Cansız tarafından hazırlanan “Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümü-Manisa OSB Yenilik Merkezi Tasarımı ve Kurulması” Raporu yayımlandı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak Yenilik Merkezi ile bir taraftan firmaların Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve dijitalleşme kapasitesi artırılacak; diğer taraftan OSB’lerin firmalara yönelik hizmet ve destekleri artırılarak bu kurumların yenilikçi OSB’lere dönüşümü sağlanacak.

OSB’lerin girişimcilik, yenilik ve teknoloji alanlarında aktif roller üstlenmesini sağlamak için geliştirilen OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi ile Milli Teknoloji Hamlesini desteklemek ve ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak doğrultusunda, en önemli sanayi politikası araçlarından olan OSB’lerin yenilikçi OSB’lere dönüşümleri hedefleniyor.

Yenilik temelli Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla OSB’lerin dönüşüm süreçlerinde bir dönüm noktası olmayı hedefleyen raporda, proje kapsamında pilot olarak seçilmiş olan Manisa Organize Sanayi Bölgesinde Yenilik Merkezi kurulumu için strateji ve yol haritası sunuluyor.

 

Neden Manisa OSB?

Türkiye’nin en önemli sanayi bölgelerinden biri olan Manisa OSB; yönetimi ve müdürlüğünün kurumsal yetkinliği, yenilikçilik bilinci, bu alanlara kaynak ayırması, faaliyet gösteren firmaların istekliliği ve İzmir ekosistemiyle bütünleşme kapasitesi gibi özellikleri nedeniyle öncelikli pilot proje alanı olarak belirlendi.

Raporda, Manisa OSB’nin gerek altyapısı gerekse sanayiciye verdiği hizmetler bağlamında sanayicinin beğenisini kazandığı ve Türkiye’de verimlilik ekonomisine yönelik hizmetlerde en başta gösterilecek OSB’ler arasında yer aldığı ifade ediliyor. Bununla birlikte, Manisa’da orta-yüksek ve orta-düşük teknolojili sektörlerin ön planda olduğu, firmalar arasında Ar-Ge stratejilerinin farklılaştığı, genellikle fiyat rekabeti ve gün geçtikçe azalan kârlılık ile faaliyetlerin devam ettiği belirtilerek, firma stratejilerinin dijitalleşme sonucu değişmekte olan rekabet koşullarına uyum sağlamakta zorlandığı ve firmaların yenilikçilik açısından gelişmek için yeterince bilgi ve kaynağa erişimi olmadığına işaret ediliyor. Raporda ayrıca, Manisa’nın İzmir ile etkileşiminin çok önemli olduğunun altı çiziliyor.

Yenilik Merkezi aracılığıyla Manisa OSB’nin Dünya ve Türkiye’de yenilikçi üretim alanında en bilinir sanayi ve teknoloji bölgelerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

 

Başlangıçta 8 Milyon TL Bütçeli Bir Pilot Projeye start veriliyor

Yenilikçi bir OSB geliştirerek bölgede faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge ve teknoloji kapasitelerini arttırmak ve dijitalleşme sürecini hızlandırmak olarak belirlenen misyon çerçevesinde Yenilik Merkezinin kısa dönemde beceri geliştirme ve yenilikçiliğe ağırlık vermesi; orta ve uzun dönemde ise koordinasyon ve iş geliştirme faaliyetlerine odaklanması öngörülüyor.

Raporda merkezin Manisa’nın bölgesel rekabet kapasitesini arttırmak ve bölgesel yenilikçilik ekosistemini geliştirmek amacıyla Manisa OSB Yenilik Merkezi’nin kurulum ve yapılanma süreçlerine ilişkin başlanacak pilot projenin detayları ve adımları paylaşılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Manisa OSB tarafından fonlanacak ve toplam 8 milyon TL’lik bütçeye sahip olan projenin 18 ay sürmesi planlanıyor. Proje ile bölgesel yenilikçilik ekosisteminin kurumsal altyapısının oluşturulması, sanayicilerin ve teknolojik girişimcilerin yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilmesi, bu kesimler arasında iş birliğinin sağlanarak ticarileşmeye katkı sağlanması ve teknolojik kümelerin oluşturulması hedefleniyor.

Manisa OSB üzerinden OSB’lerin, yenilik temelli Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla nasıl dönüşeceği sorusuna ışık tutan raporun, Türkiye’nin girişimcilik ve yenilikçilik literatürüne önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

“Türkiye'de Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümü: Manisa OSB Yenilik Merkezi Tasarımı ve Kurulması” başlıklı rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/poverty/Manisa-OSB-yenilik.html

Icon of SDG 11 Icon of SDG 12

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global