COVID-19 salgını sadece bir sağlık krizi değil, derin izler bırakacak sosyal, ekonomik ve siyasi bir kriz; ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak görevimiz bu dünya üzerinde yaşayan 7 milyar insanı korumak.

UNDP, yoksulluğu ortadan kaldırma, eşitsizlikleri azaltma, kriz ve şoklara dayanıklılığı güçlendirme görevinin bir parçası olarak, genel sağlık sistemi kapsamındaki ilerlemeyi sürdürmeleri, sürdürülebilir ve dayanıklı sağlık sistemlerini güçlendirmelerini sağlamak amacıyla, ülkelerin COVID-19’a derhal ve etkili biçimde yanıt vermelerine destek vermeyi amaçlıyor.

 

COVID-19 nedir?

Yeni Koronavirus (COVID-19), çok yakın zaman önce bulunan koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalık. Bu yeni virüs ve hastalık, Aralık 2019’da Wuhan, Çin’de başlayan salgından önce bilinmiyordu.

Etkisinden ayrı olarak, virüs hakkındaki diğer sorular için -örneğin nasıl yayılıyor, semptomlar nelerdir vs.- WHO’nun sitesindeki Soru-Cevap bölümüne buradan erişilebilir.

 

Kaç insan etkilenmiş durumda?

Etkilenen insan ve ülke sayısı hakkında en güncel veriler için, Dünya Sağlık Örgütü güncellemelerine bakılabilir:

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

 

COVID-19’a yanıtta UNDP’nin rolü nedir?

UNDP, hem COVID-19’un yayılmasını sınırlamak hem de kırılgan gruplar ve ekonomiler üzerinde yaratabileceği yıkıcı etkileri hafifletmek amacıyla, sağlık sektörünün de ötesine geçen zorluklarla karşı karşıya olan ülkeleri destekleyecek COVID-19 yanıtını hem destekleyecek hem de uygulayacak.

UNDP’nin sağlayacağı destek, her ülkenin yanıtının sadece kapsamlı olmasına değil, aynı zamanda adil ve kapsayıcı olmasına yardım edecek, böylelikle hiç kimse geride bırakılmayacak ve ülkeler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ilerleme kaydedebilecek.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, sağlık ve kalkınmanın özünde birbiriyle bağlantılı olduğunu kabul ediyor. Artan ekonomik ve sosyal eşitsizlikler, hızlı kentleşme, iklim ve çevreye yönelik tehditler, HIV ve diğer bulaşıcı hastalıkların devam eden yükü, ve bulaşıcı olmayan hastalıklar gibi yeni sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, sağlığa ve kalkınmanın diğer alanlarına yapılan yatırımlar birbirini destekliyor.

UNDP’nin programsal ve politika önerileri, Ebola ve Zika salgınları, HIV, TB ve sıtma pandemilerindeki deneyiminin yanı sıra, sorun ve krizler için hazırlık yapmak, hafifletmek ve gereken aciliyetle çözümlemek üzere ülkeler ve topluluklar ile -kamu ve özel sektör ile- köklü iş birliği geçmişine dayanıyor.

HIV olgusundan ders almış olarak, yanlış bilgi ve yaftalamayı reddetmek üzere güçlerimizi birleştirmeli, yanıtlarımızı ve savunuculuğumuzu bilim, kanıt, insan hakları ve dayanışmaya dayandırmalıyız.

 

UNDP etkilenen ülkeler için şu ana kadar neler yaptı?

UNDP, bu krizin ilk aşamasından itibaren etkilenen ülkeleri aktif biçimde destekliyor; bu çaba kapsamında 2 milyon ameliyat maskesi, tıbbi yaşam destek cihazları, röntgen cihazı ve sarf malzemeleri, kızılötesi termometre, eldivenler ve el dezenfektanı tedarik etti ve bağışladı.

UNDP ayrıca hasta izleme sistemi, enfüzyon pompası, koruyucu kıyafet ve röntgen cihazı gibi kritik ihtiyaç maddelerini de sağladı.

UNDP’nin destek verdiği diğer çalışmalardan örnekler:

Çin’de: UNDP, etnik azınlık topluluklardaki yaşlılar ve diğer dezavantajlı insanlara yönelik olarak, 40 farklı bölgesel lehçe ve etnik azınlık dilinde hazırlanmış, COVID-19 hakkında bilgi yayan sosyal medya kampanyasını destekliyor.

Lübnan’da: UNDP, Hükümet’in COVID-19 Afet Risk Yönetim Planı hazırlamasına destek veriyor.

Vietnam’da: UNDP, Hükümet’in Çin sınırı bölgesinde yer alan kırsal alanlara odaklı olarak, etnik azınlıklar ve engelli insanlar ile hayati iletişim konusunda ulaşmayı genişletme çabalarına yardım ediyor.

 

UNDP etkilenen ülkeler için neler yapacak?

UNDP, etkilenen ülkeleri üç biçimde destekleyecek.

Birincisi, ülkelerin sağlık sistemlerini COVID-19’a yanıt verecek biçimde güçlendirmek. Bu çaba, sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin tedariki, sağlık altyapısına hızlı destek sağlama, tıbbi atıkların yönetimi, sağlık bakanlıklarına bilgi/tavsiye verme, sağlık çalışanlarına maaş ödemelerini desteklemeyi içeriyor.

İkincisi, tüm yerel ve ulusal yönetimleri, sivil toplum ve özel sektörü bir araya getiren, tüm toplumu saran yanıt oluşturmak. Bu çaba, asli görevi sağlık olmayan -örneğin eğitim, ulaştırma, kamu hizmetleri ve sosyal yardım gibi- sektörlerden yetkilileri kapsıyor.

Üçüncüsü ise COVID-19’un sosyo-ekonomik ve insan hakları bakımından etkilerini ele almak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı başarma yönünde kaydedilen ilerlemeyi korumak. Bu kapsamda, virüsün yayılmasından doğan yaftalama ve ayrımcılığı önleme, ötekileştirilmiş ve kırılgan grupları destekleme çabaları yer alacak.

Özel sektör ile iş birliğimiz, inovasyon ve dijital gelişime yatırımlarımız, ülkelerle birlikte tasarlanan çözümlerin uygulamaya konulması açısından kritik önem taşıyacak; buna, sağlık hizmetlerine erişimin genişletilmesi, finansman ve bankacılık için dijital sistemlerin geliştirilmesi, bilgi ve hizmetlere erişim için dijital çözümlerin geliştirilmesi dahil.

 

UNDP, uzun vadede ne yapmayı planlıyor?

Dünyanın COVID-19 salgınından kurtuluş için plan yapması, gelecekte bu türden krizleri önleyecek ve yönetecek dersleri alması kritik önem taşıyor. Uzun vadede ise, UNDP, erken uyarı sistemleri kurmak, bu türden krizleri daha iyi yönetmek ve dünyanın bu krizden çıkarılan derslerden tam yararlanmasını sağlayacak biçimde bilgi teknolojilerini ve verileri kullanmak için yenilikçi yöntemler araştıracak.

Kırılgan bölgeler, kırılgan ülkeler ve kırılgan toplulukların, her türden krizle başa çıkma ve etkisini olabildiğince hafifletme kapasitelerini güçlendirmemiz kritik önem taşıyor.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global