Türkiye’nin Mühendis Kızları

Proje ne hakkında?

Türkiye’nin Mühendis Kızları; nitelikli kadın istihdamının artırılmasına yönelik model geliştirme projesidir. Proje, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için hizmet ve imalat sektörlerindeki şirketlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ana akımlaştırma, savunuculuk ve başarı öykülerinin yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Bu proje mühendislik mesleğine kız öğrencilerin katılımını özendirmek ve güçlenmesini sağlamak için tasarlanmıştır.  Projenin uzun vadede beklenen etkisi kadınların yüksek kalitede istihdamının artması ve önde gelen hizmet ve imalat sektörlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerinin kapsayıcı sürdürülebilir büyümeye olan faydalarının gösterilmesidir.

Mevcut durum nedir?

Eğitim, özellikle Türkiye'nin kentsel alanlarında, kadınların işgücü piyasasına katılımı konusunda belirleyici rol oynamaktadır. Eğitimli kadınların işgücü piyasası içinde güçlü cinsiyet eşitsizlikleri ile başa çıkması daha kolaydır. Eğitim seviyesine göre artan işgücüne katılım oranları, üniversite mezunu kadınlar için en yüksek oranlara ulaşır. Kadın profesyonellerin sayısı erkeklerden daha düşük olmasına rağmen, bu fark diğer çalışma şekillerindeki kadın ve erkeklerin katılım oranları arasındaki farktan daha küçüktür.

Ancak, kadınların profesyonel iş hayatına görece yüksek katılımı, kadınların eşit katılımını garanti etmemektedir. Yüksek nitelik gerektiren çalışma alanlarında mesleki ayırım çok barizdir, nitekim kadınların katılım oranları nispeten yüksek olmasına rağmen kadınların meslek hayatı genellikle kadınlar için uygun olacağı öngörülen ve meslek hayatının daha az rekabetçi ve daha az prestijli dalları ile sınırlandırılmış durumdadır. Teknik mesleklerin genel olarak kadınlar için uygun olmadığı varsayılmaktadır.

Ayrıca, kadınlar mesleki hiyerarşinin daha alt seviyelerinde yoğunlaşmış olup, yüksek seviyede yahut karar verme pozisyonlarında daha az kadın bulunmaktadır.

Kadınların mühendislik gibi erkek egemen mesleklerden uzak tutulmasının, mesleğin tanımlanışının, meslek kültürünün ve ahlakının içine yerleşmiş hâkim eril değerler gibi sosyal ve ideolojik tabanları mevcuttur ve bunlar yapısal olarak meslek birlikleri ve eğitim kurumları içerisinde kendisini göstermektedir.

Misyonumuz nedir?

Mevcut durum bir yandan kız öğrencilerin mühendislik bölümlerine girişinin sınırlı olduğunu ve toplumsal cinsiyet rolü ile belirlendiğini gösterirken, diğer yandan kız öğrenciler arasında mühendisliğin farklı branşları arasında bir artış olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle, mühendisliğe karşı daha fazla ilgi göstermeye başlayan kız öğrenciler desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Ancak bu güçlenme yaklaşımı önemli olmakla birlikte, kız öğrencileri mühendislik sektöründen uzak tutan yapısal eşitsizliklerin üstesinden gelmeye yeterli olmamaktadır. Bu ancak, hem eğitim yapısı hem de iş ilişkilerinde zorlayıcı toplumsal cinsiyet rolüne yönelik olarak, mühendislik mesleği için daha eşitlikçi bir ortamın kurulması ile mümkün olacaktır. Bu amaçla, yalnızca kız öğrenciler değil, onların erkek sınıf arkadaşları, işverenler, iş dünyası ile meslek örgütleri de toplumsal cinsiyete duyarlı ve eşitlikçi bir yaklaşım geliştirme aşamasında desteklenmelidir.

Bu çerçevede Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi; üniversite öğrencilerini, onların ailelerini, iş hayatındaki aktörleri, politika düzeyinde karar vericileri, mentorları bir araya getirerek, farkındalık artırarak ve kapasite gelişimini destekleyerek kapsayıcı iş modellerini sektör liderlerinde uygulamayı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda özel sektörü bilinçli hale getirmeyi hedeflemektedir.

Nasıl çalışıyoruz?

UNDP, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Limak Vakfı ile işbirliği içerisinde konunun uzmanlarıyla çalışmaktadır. Birinci bileşenin sonuçları doğrultusunda, liselerde paralel bir program geliştirilmiş ve mühendislik mesleğinin seçiminde lise öğrencilerinde farkındalık artırmak amacıyla çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmaları takiben Limak Vakfı seçilen lise öğrencilerini iş hayatında da de desteklemeye devam edebilecektir.

Üçüncü bileşen olarak kurumsal farkındalık, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifikası faaliyetleri, süreç ve geliştirilecek modellerin sektörde öncü bir holding tarafından uygulanması, kapsayıcı iş modellerinin hayata geçilmesine yardımcı olacaktır.

Türkiye nasıl faydalanıyor?

Bu proje, üniversite öğrencilerini, ailelerini, iş hayatındaki aktörleri, politika düzeyinde karar vericileri, mentorları bir araya getirerek farkındalık artıracak, kapasite gelişimini destekleyerek kapsayıcı iş modellerini sektör liderlerinde uygulayacak, böylece toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda özel sektörü bilinçli hale getirecektir.

Bugüne kadar neler yapıldı?

·         Projenin birinci bileşeni kapsamında; devlet üniversitelerinin elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, makine, bilgisayar ve çevre mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere burs desteğinin yanı sıra program kapsamında aşağıdaki destekler sağlanıyor:

o   Limak Grubu ve diğer kuruluşlarda çalışan kadın mühendislerden mentorluk,

o   Limak Grubu ve diğer kuruluşlarda staj imkânı,

o   Bursiyerlere finans, işletme, yönetim, sürdürülebilirlik konularında bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ile beraber geliştirilen ‘Sosyal Mühendislik Sertifika Programı’na ücretsiz katılım hakkı,

o   Sertifikalı on-line İngilizce dil eğitimi imkânı,

o   Mezun olduktan sonra, ihtiyaçlar çerçevesinde Limak ve sektördeki diğer kuruluşlarda istihdam.

·         Projenin ilk yılında 40 kız öğrenciye, ikinci yılında 54 kız öğrenciye burs verildi ve diğer program destekleri sağlandı. Hali hazırda 2 Suriyeli kız öğrenci olmak üzere 102 kız öğrenciye burs veriliyor.

·         Projenin ikinci bileşeni kapsamında; mühendislik bölümlerinin seçilmesini teşvik etmek amacıyla Anadolu Liselerinde okuyan kız öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

·         Bu kapsamda 2017 yılında Hatay ilinde 135 öğrenciye, 35 öğretmene ve 56 ebeveyne doğrudan ulaşıldı.

·         2017 yılı sonunda projenin lise bileşenine Milli Eğitim Bakanlığı ortak olarak katıldı.

·         2018 yılı için lise öğretmenlerini ve okul yöneticilerini hedef alan eğitici eğitimi planlandı ve 10 ilde öğretmenlere, öğrencilere ve ailelere ulaşmak için çalışmalara başlandı.

·         Projenin üçüncü bileşeni kapsamında da, Limak’ta şirket içi toplumsal cinsiyet eşitliği anaakımlaştırma faaliyetlerine başlandı.

·         İstanbul ve Ankara’da olmak üzere iki toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi gerçekleştirildi.

·         Anaakımlaştırma faaliyetlerinin, projenin takip eden yıllarında da devam etmesi planlanıyor.

Status:

Ongoing

Project start date:

Temmuz 2016

Estimated end date:

Temmuz 2020

Focus area:

 • inclusive growth
 • Project office:

  UNDP in Turkey

  Implementing partner:

  Min. of Fam. and Soc. Pol.

  Funding Support by

  Donor name

 • Limak Foundation
 • Amount contributed

  273.658 $

  Delivery in previous fiscal year

  2018 78.301 $

  2017 140.341 $

  2016 17.657 $

  UNDP Dünyada

  Buradasınız UNDP Türkiye 
  Git UNDP Global