Tüm Projeler


Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne sunacağı 7. Ulusal Bildirim ve 3. İki Yıllık Raporun Hazırlanması için Destek

Projenin birincil hedefi Ek I Taraf Ülkesi olarak Türkiye Hükümeti’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamındaki yükümlülükleri çerçevesinde BMİDÇS’ye sunacağı 7.…  


Türkiye’nin Mühendis Kızları

Türkiye’nin Mühendis Kızları; nitelikli kadın istihdamının artırılmasına yönelik model geliştirme projesidir.  


Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi

Proje, Suriyeli göçmenlerin yoğun yaşadığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Suriye krizi ile birlikte yerinden edilmenin Suriyeliler üzerinde yarattığı etkiyi hafifletmek ve yerel hizmet sağlayıcıların…  


GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi

Ekonomik üretim aşamalarında arazi, toprak, su, enerji, hammadde, teknoloji ve insan kaynağı gibi kaynakların verimli kullanımı ulusal ve bölgesel ölçekte sürdürülebilir kalkınma ile birlikte…  


Türkiye-Yunanistan Sınırlarında Sınır Gözetim Kapasitesinin Artırılması Projesi

Proje, yüksek teknoloji sistemler de dâhil olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın sınır gözetimi için kullanılacak modern araçları benimsemesi konusundaki kurumsal kapasite ihtiyaçlarını…  


Yargıtay’da Etik İlkelerin Yaygınlaştırılması, Şeffaflığın Güçlendirilmesi ve Yargıtay’a olan Güvenin Artırılması Projesi

Bu Proje “etik ilkelerinin yaygınlaştırılması,” “şeffaflığın güçlendirilmesi” ve “yargıya güvenin artırılması” için evrensel değerler, iyi uygulamalar ve diğer ülkelerde öğrenilen dersler…  


OSB’lerde Teknoloji Kullanımının İyileştirilmesine Yönelik Model Geliştirme Projesi

Projenin genel hedefi; Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji geliştirme alanlarında daha etkin bir rol almasını sağlayacak model geliştirerek, Türkiye’nin…  


Dışişleri Bakanlığının Hizmet Sunumunun Etkinliğinin Artırılması Amacıyla E-Konsolosluk Sisteminin Kurumsallaştırılması ve Yaygın Kullanımı Projesi

Proje tüm dünyada Bakanlık hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini güçlendirmeye odaklanarak verimliliği ve maliyet etkinliğini amaçlamaktadır.  


Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi Projesi (Model Fabrika)

Model Fabrika işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç (ortak kullanıma yönelik…  


Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi için Sürdürülebilir Finans Mekanizması Projesi

Proje; Türkiye’nin orman köylerinde, köy kooperatifleri yoluyla şebekeye bağlı solar fotovoltaik sistemlerinin teşvik edilmesini ve finansmanını destekleyecektir.  

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global