GAP Bölgesi'nde bir ilk daha: Ekosistem hizmetlerinin tarımsal uygulamalara katkısı değerlendiriliyor

01.Oca.2018

Tarım ve tarıma dayalı sanayinin ekonomik üretim aşamalarında arazi, toprak, su, enerji, hammadde, teknoloji ve insan kaynağı gibi kaynakların verimli kullanımı ulusal ve bölgesel ölçekte sürdürülebilir kalkınma ile birlikte rekabetçi bir gelişme için çok önemli bir rol oynuyor. GAP Bölgesi’nde tarıma fayda sağlayan ekosistem hizmetlerinin (su, tozlaşma, zararlılarla mücadele, gıda, iklimin düzenlenmesi, toprak fonksiyonları vb.) devamlılığının sağlanması ve iyileştirilmesi tarımsal verimlilik ve iklim değişikliğine uyum açısından büyük bir önem taşıyor.

GAP Bölgesi'nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi ile GAP Bölgesi’nin başat ekonomik sektörleri arasında yer alan tarımsal üretimde ve tarımsal ürünlerin işlenmesinde, başta su ve enerji olmak üzere, kaynakların en etkin ve verimli biçimde kullanımının modellenmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. İklim değişikliği, doğal kaynaklar ve çevresel faktörlerin de değerlendirildiği proje çalışmasının önemli bir bölümünü tarımsal üretimde ekosistem hizmetlerinin kullanılması oluşturuyor.

Bu kapsamda, GAP Bölgesi'nin ilk "Ekosistem Hizmetleri ve Tarımsal Uygulamalar Çalıştayı" Batman'da gerçekleştirildi.  Tarımsal üretimin doğal ekosistemlerden nasıl etkilendiğine ve hangi alanlarda fayda sağladığına dair bilgi havuzu oluşturmak ve ilgili uzman görüşlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen çalıştaya, Batman ve çevre illerden kurum temsilcileri katıldı. Proje kapsamında, GAP Bölgesi’nde ilk defa ekosistem hizmetlerinin tarım uygulamalarına verdiği katkının haritalama yaklaşımı ile bir model olarak ortaya koyulması hedefleniyor. Çalıştay öncesinde GAP Bölgesi’nde iller bazında farklı kurumlar ile yapılan anket çalışmaları ile veriler elde edildi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile farklı tipte ekosistem hizmetlerini temsil edecek doğal alanların varlığı tespit edildi ve sonuçta modelin geliştirilmesi ve çalıştayın yapılması için öne çıkan il Batman oldu.

GAP Bölgesi'nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) teknik desteğiyle yürütülüyor.

 

Ekosistem Hizmetleri Nedir?

Ekosistem hizmetleri, dünya üzerindeki ekosistemlerin insanlara ve diğer canlılara karşılık beklemeden sağladığı ürün ve hizmetlerin tamamına verilen isimdir. Doğanın nimetleri olarak da nitelendirilebilecek bu hizmetler, yeryüzünde yaşamın devamlılığını sağlamaktadır. Binyıl Ekosistem Değerlendirmesi Raporu’nda doğa tarafından bizlere sağlanan hizmetler tedarik hizmetleri, düzenleyici hizmetler, kültürel hizmetler ve destek hizmetleri olmak üzere dört grupta yer almaktadır. (Kaynak: Doğa Koruma Merkezi)

Türkiye’de ekosistem hizmetlerinin haritalanması ve kıymetlendirme çalışmaları 2000’li yıllarda yapılmaya başlanmıştır. Son yıllarda deniz ve kıyı koruma alanları, orman, sulakalan, bozkır gibi farklı ekosistemlerde farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projeler ve uygulamalar ile ekosistem tabanlı yaklaşım ve uyum stratejileri planlama ve uygulamalara aktarılmakta ve ekosistem hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için politikalar önerileri geliştirilmektedir.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global