GAP Bölgesi’nde tarım ve tarıma dayalı sanayide entegre kaynak verimliliğine doğru

05.Ara.2016

UNDP Türkiye, GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliğini amaçlayan bütüncül ve multidisipliner bir yaklaşımın benimsendiği yeni bir proje başlattı. UNDP Türkiye ve GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) işbirliğinde yürütülen proje; Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerine yönelik hizmet veren UNDP İstanbul Bölge Ofisi’nin yürütmekte olduğu Katalizör ve Ölçeklendirilebilir Fonu 2016 kapsamında destekleniyor. Girişim aynı zamanda, UNDP İstanbul Bölge Ofisi tarafından bölge ülkelerinde ölçeklendirilebilir ve katalizör nitelikli bir model olarak da görülüyor.

Ekonomik faaliyetlerde kaynakların verimli kullanımı 10. Kalkınma Planında ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde önceliklendirilen konular arasında yer alıyor. Proje, ekonomik üretim aşamalarında arazi, toprak, su, enerji, hammadde, teknoloji ve insan kaynağı gibi kaynakların verimli kullanımına işaret ediyor. Bu sayede, proje sonuçları GAP Bölgesi’nin sürdürülebilir kalkınmasına ve rekabet avantajına katkı verecek. Bütüncül ve multidisipliner yaklaşımı ile proje çevresel sürdürülebilirliğin ve sosyo-ekonomik kalkınmanın birlikte çalıştığı bir model sunuyor.

Proje ile öncelikle GAP Bölgesi için tarım ve tarıma dayalı sanayide entegre kaynak verimliliği konusunda bir stratejik çerçeve geliştirilecek. Pilot projeler kavramsallaştırılarak diğer sektör ve bölgelerde tekrarlanabilir ve ulusal politika düzeyinde ölçeklendirilebilir modeller oluşturulacak. Kapasite geliştirme programları ile proje çıktılarının sürdürülebilirliği sağlanacak. UNDP’nin kırsal kalkınma, tarımsal kümelenme, toplumsal cinsiyet anaakımlaştırması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji, toplam faktör verimliliği, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri konusundaki deneyimleri bu projeye katkı sağlayacak.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global