Ulusal Yönlendirme Komitesi hakkında


Fotoğraf: SAD-EKOG Arşivi

GEF Küçük Destek Programı (SGP) Ulusal Yönlendirme Komitesi, GEF odak alanlarında (biyocesitilik -agrobiyoçesitlilik dahil-, toprak bozulması, iklim değişikliği ve uluslararası suların çevre sorunları konularında), uzmanlık ve tecrübesini taşıyarak programın geneline stratejik yön veren ve desteklenecek projelerin seçim, izleme ve değerlendirme süreçlerine katılan üyeleri ile programın bağımsız karar birimidir.

Komite içerisinde akademik ve bilimsel kuruluşlardan, sivil toplum kuruluşlarından (STK), özel sektör, diğer donör kuruluşlar ve devlet kurumlarından gönüllü temsilciler yer alır. Güçlü, tecrübeli ve teknik olarak yetkin STK'ların SGP Ulusal Yönlendirme Komitesi içerisinde temsil edilmesi GEF Küçük Destek Programının ulusal ve yerel STK'lar ile çalışma görevi ve anlayışı ile sivil topluma karşı olan hassasiyetininin devamlılığı açısından önemlidir.

SGP Ulusal Yönlendirme Komitesi, SGP Ulusal Koordinatörü ile birlikte; Küresel Stratejik Çerçeve ve ulusal çevre öncelikleri ile uyumlu Ülke Program Stratejisi'nin geliştirilmesi, dönemsel olarak güncellenmesi ve uygulanması da dahil olmak üzere, ülke programına genel anlamıyla rehberlik eder ve yönlendirme sağlar. Komite ayrıca, Ülke Programının sürdürülebilirliğini ve işlevselliğini sağlamak amacıyla stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması ile uygun mekanizmaların oluşturulmasına katkıda bulunur.

Ulusal Yönlendirme Komitesi, projelerin seçimi ve onaylanması ile projelerin teknik ve içeriğe ilişkin kalitesini sağlamak ve izlemekten sorumludur. Ayrıca Komite üyelerinin, proje seçimi öncesinde proje alan ziyaretlerine katılmaları, proje teklifi hazırlıklarında tavsiyelerde bulunmaları,ihtiyaç duyulduğunda ve mümkün olduğu ölçüde proje geliştirmeye ve gerekli revizyonlara destek vermeleri ve proje izleme ve değerlendirme çalışmalarına katılmaları beklenir. SGP Ulusal Yönlendirme Komitesi üyeleri ayrıca, GEF Küçük Destek Programı ile ilgili bilgileri kendi kurumları aracılıyla dağıtarak, genel anlamıyla programın görünürlüğünü ve güvenilirliğini arttırmaya katkıda bulunurlar.

SGP Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne katılım tamamıyle gönüllülük esası üzerine kuruludur ve Komite üyeleri bu hizmetleri karşılığında kesinlikle maddi çıkar sağlamazlar. Komite üyelerinin proje alanlarına ziyaret veya Komite toplantılarına katılımı dolayısıyla gerçekleşen seyahat masrafları GEF Küçük Destek Programı'nın ülke idari bütçesinden karşılanır.

Bir projenin onayı veya programa ilişkin bir karar Ulusal Yönlendirme Komitesinde oy birliği, nadir durumlarda oy çokluğu ile alınır.