Amacımız

kadinlar

Demokratik Yönetişim nedir?

Demokratik yönetişim, insani kalkınma için belirleyicidir. Kurumlar, kurallar ve standartlar, katılımcı kapsayıcı siyasal süreçler, ülkelerin ekonomik büyümesinde, yönetim yapılarının ihtiyaçlara yanıt verebilirliğinde ve kadınların güçlendirilmelerinde önemli bir rol oynar.

Demokratik yönetişim, vatandaşların ve diğer ilgili grupların beklentilerini ifade etmede, haklarını kullanmada, yükümlüklerini yerine getirmede ve farklılıklarını uzlaştırmada yararlandıkları mekanizmalar, süreçler ve kurumları içerir.

Demokratik yönetişimin temel ilkeleri, kapsayıcı katılımcılık, beklentilere yanıt verebilme, şeffaflık ve hesap verebilirlik ve güçlendirmedir.  

UNDP, demokratik yönetişim alanında en büyük teknik işbirliği sağlayan kuruluşlardan biri

Toplam harcamaları bakımından UNDP küresel olarak demokratik yönetişim alanında en büyük teknik işbirliği sağlayan kuruluşlardan birisidir. UNDP, ülkelere, yönetişim yapılarını evrensel olarak kabul gören insan hakları çerçevesine oturtmalarını sağlayarak herkes için insani gelişmeyi teşvik etmeye yardımcı olur ve çok açık bir şekilde kapsayıcı katılımcılık ve hesap verebilirliğe odaklanır.

UNDP, öncelikle, bir toplumu şekillendiren kararlara, kurallara ve kurumlara katılmanın temel bir insan hakkı ve insani kalkınmanın bir parçası olduğuna inanır. Ancak, kapsayıcı olan bir yönetişim daha etkin olabilir. Katılımcı yönetişim daha hakkaniyetçidir ve bireyleri, kendi ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını istemelerini sağlayacak şekilde güçlendirerek ya da toplumdaki kırılgan grupların da yararlanacağı hayati kalkınma konuları hakkında bilgiyi yaygın olarak duyurarak değerlere dayalı bir kalkınma döngüsünü tetikleyebilir.
Sürdürülebilir yoksullukla mücadelede, yoksulların, ekonomik iyileşmeleri kadar siyasi süreçte kendilerini ifade ettikleri de önemlidir. Bu nedenlerden dolayı, insani gelişme ancak kapsayıcı katılımın olduğu demokratik nitelikte bir yönetişim ile mümkündür.    

Kapsayıcı katılımcılığı teşvik ederek, beklentilere yanıt veren ve hesap verebilir yönetişim kurumlarını güçlendirerek ve insan hakları, yolsuzlukla mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarındaki demokratik yönetişim pratiklerini hayata geçirmede ulusal ortakları destekleyerek demokratik yönetişime katkıda bulunmak, UNDP’nin 2008-2011 Stratejik Planı’nda belirtilen kurumsal önceliklerden biridir.

Türkiye’de Demokratik Yönetişim Alanındaki Teknik İşbirliği


Türkiye’de, son yıllarda Avrupa Birliği (AB) ile ilgili hedefleriyle uyumlu olarak ülkenin kalkınma ve reform gündemindeki değişen öncelikleriyle şekillenen yapısal reformlarla birlikte yönetişim yapılarında değişimler olmaktadır. İddialı kalkınma gündeminin bir parçası olarak, Türkiye yerelleşme, kamu yönetimi reformu ve sivil katılımla ilgili reformları hayata geçirmeye odaklanmıştır.

Ulusal paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda UNDP, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerdeki temel kurumların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesiyle demokratik yönetişim hedeflerini desteklemektedir. Hesap verebilirliğin ve ihtiyaçlara yanıt verebilen kurumların güçlendirilmesi, insani kalkınma için demokratik yönetişimin önemli bir unsurudur.

UNDP, oluşturulan istişare platformları ve mekanizmalarıyla yasa yapmada, hizmet sunumunda ve karar verme süreçlerinde sivil katılımın ve gözetiminin güçlendirilmesi konusunda teknik destek vermektedir. Bu çabalar, UNDP’nin yerel yönetim reform programını destekleme, yerelleşme, e-yönetişim ile ulusal insan hakları sistemlerinin güçlendirilmesi alanındaki işbirliklerini destekler niteliktedir. Kurumsal yönetim yapısına yönelik politika önerileri ve ceza hukuku alanında uzlaştırma kurumunun geliştirilmesiyle yargı sistemlerinin etkinliğinin artırılması ve böylece adalete erişimin güçlendirilmesi de UNDP’nin hükümet ile yaptığı işbirliği içinde öncelikli alanlardandır.

UNDP ayrıca kırılgan gruplara yönelik politika geliştirme konusunda da hükümete destek vermektedir; örneğin, yerinden olmuş kişilere kalıcı çözümler bulunması gibi. Benzer şekilde, kadınların güçlendirilmesi UNDP girişimlerinin odağındadır. Toplumsal cinsiyet bakış açısının tüm kalkınma programlarına ve uygulamalarına yaygınlaştırılması demokratik yönetişim alanındaki teknik yardım için önceliktir. Ortak payda niteliğindeki bu çabanın yanı sıra, kadın adayların ve aktivistlerin yerel siyaset ve karar verme süreçlerine katılımına yönelik çalışmalar hem UNDP hem de diğer BM kuruluşları tarafından kadının güçlendirilmesi alanında yürütülen girişimleri desteklemede önemli bir faaliyet alanıdır.

Demokratik Yönetişim Programı çalışma alanları:

1. Adalete Erişim ve Hukukun Üstünlüğü
2. İnsan Hakları ve Güvenlik Sektörü Yönetişimi
3. Yerel Yönetim ve Sivil Katılım  
4. Kamu Yönetimi Reformu ve Yolsuzlukla Mücadele
5. Kadının Güçlendirilmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6. Güney-Güney İşbirliği

Bize Ulaşın

Medya ile ilişkiler

Tel: 0 312 454 11 05

undpturkiye@undp.org

Faks: 0 312 496 14 65

Küresel Parlamento Raporu
küresel

Küresel Parlamento Raporu parlamenter çalışmanın etkilerini, Parlamento'nun halkın endişelerine karşı sorumlu olabilmesini ve halkın ihtiyaçlarına cevap verebilmesini inceliyor.

Devamı
Haber Kupürleri
Bu belgeleri indirin
  • Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi Raporu Türkçe
  • Ceza Uyuşmazlıklarında Uzlaşma El Kitabı Türkçe
  • Kamu Kurumları için İstişare Kılavuzu Türkçe
  • Kamu Kurumları için İstişare elkitabı –Özet Türkçe
  • Pilot İllerde Yasa Taslaklarının İstişaresi- Parlamenter Danışmanları Derneği için Rehber Kılavuz Türkçe