Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme

 • GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği-Ön Etüd ve Planlama Girişimi

  Ekonomik üretim aşamalarında arazi, toprak, su, enerji, hammadde, teknoloji ve insan kaynağı gibi kaynakların verimli kullanımı ulusal ve bölgesel ölçekte sürdürülebilir kalkınma ile birlikte rekabetçi bir gelişme için çok önemli bir rol oynamaktadır.

 • Organik Tarım Küme Projesi

  Projenin katkı sağlayacağı genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sürdürülebilir ve sosyal eşitliği sağlayarak rekabet edebilirliliğinin arttırılmasıdır. Bu genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi için rekabet edebilirlik vizyonunu yansıtmakla birlikle Rekabet Gündeminin kapsamında uygulanılacak olan bütün girişimler (projeler ve programlar gibi) için de bir referans noktası olacaktır.

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi, 2. Aşama

  Projenin katkı sağlayacağı genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sürdürülebilir ve sosyal eşitliği sağlayarak rekabet edebilirliliğinin arttırılmasıdır. Bu genel hedefe ulaşmak için proje yenilenebilir enerji kaynaklarından daha çok yararlanma kapasitesini arttırmayı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki enerji verimliliğini arttırmayı hedeflemektedir.

 • GAP Bölgesi için Rekabet Gündemi

  Projenin katkı sağlayacağı genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sosyal istikrar, eşitlik, ekonomik kalkınma ve GAP Bölgesi'nin rekabet gücünün geliştirilmesine katkıda bulunarak, Türkiye'de bölgesel farklılıkların azaltılmasıdır.

 • GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler, 2. Aşama

  GAP Bölgesi'nin 9 ilinde uygulanmakta olan proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki kadınların bireysel ve sosyal üretim kapasitelerini ve işletme düzeyindeki yönetim becerilerini arttırmayı hedefler.

 • Gelecek Turizmde

  Gelecek Turizmde Destek Fonu yerel turizm aktörlerinin ve STK'ların kapasitelerini güçlendirerek, kamu ve özel kuruluşların ortaklığıyla sürdürülebilir turizmin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 • Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Alanında Kapasite Geliştirme

  Proje Türkiye'de sürdürülebilir toplum temelli turizmin planlanması ve uygulanması için ulusal ve yerel kapasitelerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) tarafından ulusal kapsamda uygulamaya konulacak bu girişim ayrıca, çeşitli turizm faaliyetlerine odaklanmak ve alternatif turizm girişimlerini ön plana çıkarmak suretiyle Türkiye 2023 Turizm Stratejisi için girdi sağlayacaktır.

 • Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi (AKADP)

  AKADP, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından UNDP ülke ofisinin teknik desteği ile uygulanmaktadır. AKADP’ın genel amacı Ardahan, Kars ve Artvin illerinde kırsal yoksulluğun azaltılmasıdır. Proje faaliyetleri küçük üretici ve tarım dışı işletme yatırımlarını, kırsal altyapı yatırımlarını ve kurumsal güçlendirme çalışmalarını kapsamaktadır.

 • Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Politika Çerçevesi Geliştirilmesi

  Projenin konusu, Türkiye’de Toplam Faktör Verimliliği’nin arttırılmasına yönelik bir politika çerçevesi geliştirilmesidir.

 • Model Fabrika işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç (ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi) olarak tanımlanabilir.

 • Türkiye’nin Mühendis Kızları

  Türkiye’nin Mühendis Kızları; Nitelikli Kadın İstihdamının Arttırılmasına Yönelik Model Geliştirme Projesidir. Proje, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için hizmet ve imalat sektörlerindeki özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ana akımlaştırma, savunuculuk ve başarı öykülerinin yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

 • Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması

  Türkiye’de enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması için önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Bu projeyle; enerji verimliliği önlemleri ve enerji verimli teknolojiler kullanarak etkin bir enerji yönetimi oluşturulmasında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek suretiyle Türk sanayinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

 • Hayalleri Gerçeğe Dönüştürmek: Türkiye'deki Engellilerin Güçlendirilmesi
 • Türkiye'de Gençler Arasında Finansal Bilincin Arttırılması
 • İnternetle Hayat Kolay

  The project offers a solution through trainings for those who have not been introduced to online life, and those who (migth) have missed the digital revolution.The project mainly aims to increase usage of internet by 11 master trainers and 300 young volunteer trainers in 20 cities.

 • GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi

  Ekonomik üretim aşamalarında arazi, toprak, su, enerji, hammadde, teknoloji ve insan kaynağı gibi kaynakların verimli kullanımı ulusal ve bölgesel ölçekte sürdürülebilir kalkınma ile birlikte rekabetçi bir gelişme için çok önemli bir rol oynamaktadır.

 • OSB’lerde Teknoloji Kullanımının İyileştirilmesine Yönelik Model Geliştirme Projesi

  Projenin genel hedefi; Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji geliştirme alanlarında daha etkin bir rol almasını sağlayacak model geliştirerek, Türkiye’nin rekabet edebilirliğine katkıda bulunmaktır.

 • Türkiye’de E-Yönetişimin Gelişimi için Gençlerin Etkin Kılınması

  T.C. Kalkınma Bakanlığı, UNDP Türkiye ve Microsoft tarafından desteklenen, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği’nin yürüttüğü proje, Mart 2005 tarihinde uygulanmaya başlandı. Haziran 2005 – Şubat 2006 tarihleri arasında 1200 gencin temel bilgisayar eğitimine erişimini sağlayan bu proje 2005 yılında UN tarafından, 2007 yılında ise Microsoft tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterildi.

 • Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması

  Projenin amacı; Türkiye’de binalarda tüketilen enerjinin ve buna bağlı sera gazı salımlarının azaltılmasıdır.

 • I Can Manage my Future Now II

  The project aims to increase the financial awareness of (i) young people aged between 15 and 30 and (ii) SMEs between 0-3 years old on credits and loans.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global