Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme

 • Organik Tarım Küme Projesi

  Projenin katkı sağlayacağı genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sürdürülebilir ve sosyal eşitliği sağlayarak rekabet edebilirliliğinin arttırılmasıdır. Bu genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi için rekabet edebilirlik vizyonunu yansıtmakla birlikle Rekabet Gündeminin kapsamında uygulanılacak olan bütün girişimler (projeler ve programlar gibi) için de bir referans noktası olacaktır.

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi, 2. Aşama

  Projenin katkı sağlayacağı genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sürdürülebilir ve sosyal eşitliği sağlayarak rekabet edebilirliliğinin arttırılmasıdır. Bu genel hedefe ulaşmak için proje yenilenebilir enerji kaynaklarından daha çok yararlanma kapasitesini arttırmayı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki enerji verimliliğini arttırmayı hedeflemektedir.

 • GAP Bölgesi için Rekabet Gündemi

  Projenin katkı sağlayacağı genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sosyal istikrar, eşitlik, ekonomik kalkınma ve GAP Bölgesi'nin rekabet gücünün geliştirilmesine katkıda bulunarak, Türkiye'de bölgesel farklılıkların azaltılmasıdır. Proje bölgenin üretken kapasitelerini, iki ana strateji olan sürdürülebilir üretim ve girişimcilik ile uluslararasılaşma, teknoloji ve kümelenme destekleyici eylemleri aracılığıyla arttırmayı hedeflemektedir.

 • GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler, 2. Aşama

  GAP Bölgesi'nin 9 ilinde uygulanmakta olan proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki kadınların bireysel ve sosyal üretim kapasitelerini ve işletme düzeyindeki yönetim becerilerini arttırmayı hedefler. Bu yolla, kadınların dahil oldukları topluluklar içinde güçlendirilmesi ve artan istihdam/girişimcilik olanakları ile daha fazla gelir elde etmeleri amaçlanmaktadır. Projenin 1. aşaması Mart 2008 - Mayıs 2012 döneminde uygulanmıştır. Bu dönemde elde edilen sonuçlar ışığında kurgulanan 2. aşamada, yerel düzeyde elde edilecek sonuçların yanı sıra politika geliştirme süreçlerine katkı sağlayacak bilginin üretilmesi ve paylaşılması hedeflenmiştir.

 • Gelecek Turizmde

  Gelecek Turizmde Destek Fonu yerel turizm aktörlerinin ve STK'ların kapasitelerini güçlendirerek, kamu ve özel kuruluşların ortaklığıyla sürdürülebilir turizmin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 • Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Alanında Kapasite Geliştirme

  Proje Türkiye'de sürdürülebilir toplum temelli turizmin planlanması ve uygulanması için ulusal ve yerel kapasitelerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) tarafından ulusal kapsamda uygulamaya konulacak bu girişim ayrıca, çeşitli turizm faaliyetlerine odaklanmak ve alternatif turizm girişimlerini ön plana çıkarmak suretiyle Türkiye 2023 Turizm Stratejisi için girdi sağlayacaktır.

 • Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi (AKADP)

  AKADP, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından UNDP ülke ofisinin teknik desteği ile uygulanmaktadır. AKADP’ın genel amacı Ardahan, Kars ve Artvin illerinde kırsal yoksulluğun azaltılmasıdır. Proje faaliyetleri küçük üretici ve tarım dışı işletme yatırımlarını, kırsal altyapı yatırımlarını ve kurumsal güçlendirme çalışmalarını kapsamaktadır.

 • Projenin konusu, Türkiye’de Toplam Faktör Verimliliği’nin arttırılmasına yönelik bir politika çerçevesi geliştirilmesidir.

 • Model Fabrika işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç (ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi) olarak tanımlanabilir.

 • Türkiye’nin Mühendis Kızları; Nitelikli Kadın İstihdamının Arttırılmasına Yönelik Model Geliştirme Projesidir. Proje, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için hizmet ve imalat sektörlerindeki özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ana akımlaştırma, savunuculuk ve başarı öykülerinin yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

 • Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması

  Türkiye’de enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması için önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Bu projeyle; enerji verimliliği önlemleri ve enerji verimli teknolojiler kullanarak etkin bir enerji yönetimi oluşturulmasında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek suretiyle Türk sanayinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

 • Proje; küçük ve orta ölçekli işletmelerde enerji verimli motorların kullanılmasına yönelik piyasa dönüşümü yoluyla Türkiye’de sanayide enerji verimliliği için önemli ölçüde ilave yatırımı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

 • Hayalleri Gerçeğe Dönüştürmek: Türkiye'deki Engellilerin Güçlendirilmesi
 • Türkiye'de Gençler Arasında Finansal Bilincin Arttırılması
 • Uluslararası Girişimcilik Merkezi

  Realization of a multi-stakeholder/participatory international platform in Istanbul for research and capacity building on socially responsible and inclusive entrepreneurship.

 • İnternetle Hayat Kolay

  The project offers a solution through trainings for those who have not been introduced to online life, and those who (migth) have missed the digital revolution.The project mainly aims to increase usage of internet by 11 master trainers and 300 young volunteer trainers in 20 cities.

 • Türkiye’de E-Yönetişimin Gelişimi için Gençlerin Etkin Kılınması

  T.C. Kalkınma Bakanlığı, UNDP Türkiye ve Microsoft tarafından desteklenen, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği’nin yürüttüğü proje, Mart 2005 tarihinde uygulanmaya başlandı. Haziran 2005 – Şubat 2006 tarihleri arasında 1200 gencin temel bilgisayar eğitimine erişimini sağlayan bu proje 2005 yılında UN tarafından, 2007 yılında ise Microsoft tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterildi.

 • Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması

  Projenin amacı; Türkiye’de binalarda tüketilen enerjinin ve buna bağlı sera gazı salımlarının azaltılmasıdır.

 • I Can Manage my Future Now II

  The project aims to increase the financial awareness of (i) young people aged between 15 and 30 and (ii) SMEs between 0-3 years old on credits and loans.

 • Proje Suriye sınırında bulunan be toplam mültecilerin büyük bir kısmını ağırlayan iki sınır şehrini, Gaziantep ve Kilis’i, hedeflemektedir. Bu iller Suriye mülteci akınından büyük ölçüde etkilenmişlerdir, özellikler atık yönetimi gibi konularda mevcut sistem mülteci akımından önce planlandığı için mültecilerin yarattığı ekstra talebe yanıt vermekte güçlük çekmektedir.

 • Suriye Krizinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Etkilerinin Azaltılması

  Proje Suriye sınırında bulunan be toplam mültecilerin büyük bir kısmını ağırlayan iki sınır şehrini hedeflemektedir. Bu iller Suriye mülteci akınından büyük ölçüde etkilenmişlerdir, özellikler atık yönetimi gibi konularda mevcut sistem mülteci akımından önce planlandığı için mültecilerin yarattığı ekstra talebe yanıt vermekte güçlük çekmektedir. Ayrıca, gelen mültecilerin ihtiyaç duyduğu geçim kaynakları ve gelir imkanları konusunda da artan bir gereksinim bulunmaktadır.

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yaşayan Suriyeli Kadınların Sosyal ve Ekonomik Hayata Adaptasyonunu Destekleme Projesi

  Projenin amacı, bütüncül bir bakış açısını toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleyici bir yaklaşımla birleştirerek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hem seçilmiş kamplarda, hem de kamp dışı yerleşim yerlerinde yaşayan Suriyeli kadınların sosyal ve ekonomik becerilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Suriyeli kadınlar projenin temel faydalanıcısı olduğu kadar, Suriyeli kadınlara hizmet sağlayan ev sahibi topluluklar ve sistemler de projenin dolaylı faydalanıcısıdır.

 • GAP Bölgesi’nde Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi

  Ekonomik üretim aşamalarında arazi, toprak, su, enerji, hammadde, teknoloji ve insan kaynağı gibi kaynakların verimli kullanımı ulusal ve bölgesel ölçekte sürdürülebilir kalkınma ile birlikte rekabetçi bir gelişme için çok önemli bir rol oynamaktadır.

 • Developing a Model to Improve Technology Use in Organized Industrial Zones

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global