Projelerimiz


Fotoğraf: Hakan Çınar, 2015 Sonrası Instagram Fotoğraf Yarışması

UNDP Türkiye tüm çalışma alanlarında Türk Hükümetini yoksulluğun azaltılması, bölgesel ve yerel kurumların kapasitelerin güçlendirilmesi ve çevresel bozulmanın durdurulması konularında destekliyor.

Yoksulluğun Azaltılması

Demokratik Yönetişim

 • Türkiye’de Adalete Erişim için Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi

  Projenin genel amacı, adalete erişim için koruyucu hukuk uygulamalarının geliştirilmesinde Türk hükümetinin çabalarına destek vermektir. Proje bu amacına, adalet sektöründe kurumsal ve bireysel kapasite değerlendirme faaliyetleri ile yasal haklarla ilgili kamu farkındalığını arttıracak faaliyetleri gerçekleştirerek ulaşacaktır. Bu anlamda proje, adalete daha iyi bir erişim için koruyucu hukuk konusundaki boşlukları ve gereksinimleri ön plana çıkaracak ve yasal haklarla ilgili farkındalığın artmasına ve Türkiye'deki adalet sisteminin etkinliğinin iyileşmesine katkıda bulunacaktır.

 • Uluslararası Standartlar Doğrultusunda Yargıtay Başkanlığının Kurumsal Yönetimine Destek

  Mevcut proje Yargıtay Başkanlığı ve UNDP Türkiye tarafından yürütülen ‘Yargıtay Başkanlığı ve Yüksek Mahkemelerin Kurumsal Yönetim Sistemlerinin Uluslararası Standartlar Doğrultusunda Desteklenmesi Başlangıç Planı’ süresince edinilen teknik bilgi ve kapasite geliştirme çerçevesini tamamlayacak doğrultuda tasarlanmıştır.

 • Türkiye'de Ceza Uyuşmazlıklarında Uzlaşma, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesine Destek Projesi

  Projenin genel amacı, Türk Hükümetinin ceza uyuşmazlıklarında uzlaşma ve hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarını desteklemektir. Proje bu amacını, kapasite geliştirme ve adli aktörlerin ve diğer ilgili mesleklerdeki uzmanların ceza ve hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk üzerine olan farkındalıklarını arttırma yoluyla gerçekleştirecektir.

 • Türkiye’de Sivil Gözetimin Geliştirilmesi, 2. Aşama

  Proje’nin genel hedefi, Türk vatandaşlarının medeni haklardan geniş biçimde yararlanmasını ve iç güvenlik kuvvetlerinin Türkiye’de düzenleyici sistem ve kamu yönetimi tarafından demokratik kontrolünü desteklemektir. Proje’nin özel hedefi ise, yukarıda belirtilen genel hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır; Proje, merkezi ve yerel düzeydeki İç Güvenlik Kuvvetlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından etkili biçimde gözetimi için kurumsal ve düzenleyici çerçeve ortamının oluşturulmasını hedeflemektedir.

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma

Türkiye'de BM Ortak Programları

UNDP, Türkiye'de BM ortak programlarına da destek veriyor. Bu programlar, BM içinde süregiden reform çalışmaları çerçevesinde destekleniyor.

Genel Sekreter tarafından gündeme getirilen reform paketi çeşitli mekanizma ve araçların yanısıra Ortak Ülke Değerlendirmesi'ni (CCA) ve BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi'ni (UNDAF/UNDCS) de içeriyor.

Bu araçlar, Binyıl Kalkınma Hedefleri de dahil olmak üzere, ulusal hedef ve önceliklere destek olmayı ve BM'nin kollektif inceleme ve programlama kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor.

Bize Ulaşın
Tel: +90 312 454 11 00
registry.tr@undp.org
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Enerji Verimliliği nedir?

Türkiye'de Enerji Verimli Cihazların Piyasa Dönüşümü Projesi