Projelerimiz

 Fotoğraf: Hakan Çınar, 2015 Sonrası Instagram Fotoğraf Yarışması

UNDP Türkiye tüm çalışma alanlarında Türk Hükümetini yoksulluğun azaltılması, bölgesel ve yerel kurumların kapasitelerin güçlendirilmesi ve çevresel bozulmanın durdurulması konularında destekliyor.

Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme

  • Organik Tarım Küme Projesi

    Projenin katkı sağlayacağı genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sürdürülebilir ve sosyal eşitliği sağlayarak rekabet edebilirliliğinin arttırılmasıdır. Bu genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi için rekabet edebilirlik vizyonunu yansıtmakla birlikle Rekabet Gündeminin kapsamında uygulanılacak olan bütün girişimler (projeler ve programlar gibi) için de bir referans noktası olacaktır.

  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi, 2. Aşama

    Projenin katkı sağlayacağı genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sürdürülebilir ve sosyal eşitliği sağlayarak rekabet edebilirliliğinin arttırılmasıdır. Bu genel hedefe ulaşmak için proje yenilenebilir enerji kaynaklarından daha çok yararlanma kapasitesini arttırmayı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki enerji verimliliğini arttırmayı hedeflemektedir.

  • GAP Bölgesi için Rekabet Gündemi

    Projenin katkı sağlayacağı genel hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sosyal istikrar, eşitlik, ekonomik kalkınma ve GAP Bölgesi'nin rekabet gücünün geliştirilmesine katkıda bulunarak, Türkiye'de bölgesel farklılıkların azaltılmasıdır. Proje bölgenin üretken kapasitelerini, iki ana strateji olan sürdürülebilir üretim ve girişimcilik ile uluslararasılaşma, teknoloji ve kümelenme destekleyici eylemleri aracılığıyla arttırmayı hedeflemektedir.

Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim

İklim Değişikliği ve Çevre

Türkiye'de BM Ortak Programları

UNDP, Türkiye'de BM ortak programlarına da destek veriyor. Bu programlar, BM içinde süregiden reform çalışmaları çerçevesinde destekleniyor.

Genel Sekreter tarafından gündeme getirilen reform paketi çeşitli mekanizma ve araçların yanısıra Ortak Ülke Değerlendirmesi'ni (CCA) ve BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi'ni (UNDAF/UNDCS) de içeriyor.

Bu araçlar, Binyıl Kalkınma Hedefleri de dahil olmak üzere, ulusal hedef ve önceliklere destek olmayı ve BM'nin kollektif inceleme ve programlama kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global