Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü

Proje ne hakkında?


Projenin amacı enerji verimliliği yüksek elektrikli ev aletlerinin piyasadaki satışını arttırmak ve eski ve verimsiz ürünlerin enerji verimliliği yüksek olan yenileri ile değiştirilmesini hızlandırmak suretiyle, Türkiye’de konutlardaki elektrik enerjisi tüketimini ve bu tüketimden kaynaklanan sera gazı salınımlarını azaltmaktır.

Mevcut durum nedir?

Türkiye’nin tahmini toplam CO2 salımları, 1990 yılındaki 140 Mton değeri ile karşılaştırıldığında, 2006 yılında 274 Mton’dur ve elektrik üretiminde en büyük artış gerçekleşmiştir. Ekonomik büyüme ile birlikte elektrik tüketimi hızla artarak, 2000 yılındaki 96 TWh’ten 2007 yılında 155 TWh’e çıkmıştır.

2007 yılında konut sektörü toplam elektrik tüketiminin %25’ni oluşturmuş ve sanayi sektörü ile birlikte en hızlı büyüyen son kullanıcı segmenti olmuştur. Son 10 yıl içinde iki kattan daha fazla artan yeni elektrikli ev aletlerinin yıllık satışı gözlendiğinde durum daha da belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Konutlarda ortaya çıkan bu enerji tüketiminin büyük ölçüde elektrikli ev aletlerinden kaynaklandığı düşünüldüğünde, bu ürünlerde enerji verimliliği seviyesinin yükseltilmesi ve enerji verimliliği yüksek olan ürünlerin piyasada hakim duruma gelmesi, önemli ölçüde enerji tasarrufunu da beraberinde getirecektir.

Misyonumuz nedir?Proje ile enerji verimliliği yüksek elektrikli ev aletlerinin piyasadaki satışını arttırmak ve eski ve verimsiz ürünlerin enerji verimliliği yüksek olan yenileri ile değiştirilmesini hızlandırmak suretiyle, Türkiye’de konutlardaki elektrik enerjisi tüketiminin ve bu tüketimden kaynaklanan sera gazı salımlarının azaltılması amaçlanmaktadır.

Nasıl çalışıyoruz?

Projenin amacına ulaşılması için şunlar yapılacaktır:
1. Elektrikli ev aletlerinde etiketlendirme politikası konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
2. Elektrikli ev aletlerinde enerji verimliliği etiketlendirme sistemi için yapılandırılmış doğrulama ve uygulama planlarının geliştirilmesi
3. Etiketlendirme sisteminin teşvik edilmesi, bunun için tedarik zincirindekilerin ve nihai kullanıcıların farkındalıklarının artırılması, Türkiye pazarına yönelik yeni enerji verimliliği standartlarına uyan elektrikli aletler üretilmesi için üreticilerin kapasitelerinin geliştirilmesi
4. Proje sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, uygulama deneyimlerinden çıkan derslerin belgelenmesi ve uyum sağlayan yönetim için kullanılması.

Türkiye nasıl yararlanacak?

Piyasa dönüşümünün; enerji verimli ürünlerin piyasadaki satışının artırılması, eski ve verimsiz ürünlerin enerji verimliliği yüksek olan yenileri ile değiştirilmesinin hızlandırılası sağlanarak gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje altı öncelikli ürün grubuna odaklanıyor:
- Buzdolabı
- Derin Dondurucu
- Çamaşır Makinesi
- Bulaşık Makinesi
- Fırın
- Klima

Proje kapsamında bugüne kadar yapılanlar:
- Veri Varlığı ve Piyasa İzleme Sistemi ve belirli AB ülkelerinde kullanılan piyasa izleme sistemlerinin incelenmesi hakkında rapor
- AB Ekotasarım ve Enerji Etiketleme Direktifleri’nin Türkiye’de uygulanması konusundaki eksikliklerin analizi ve AB Üye Ülke Örneklerinin incelenmesi hakkında rapor
- Türkiye’deki mevcut test ve uygunluk değerlendirme kapasitesinin değerlendirilmesi ve AB Üye Ülke Örneklerinin incelenmesi hakkında rapor
- İki adet Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (bulaşık makineleri, çamaşır makineleri)
- Beş adet Enerji İle İlgili Ürünlerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, buzdolapları, klimalar, televizyonlar)
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baklanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İngiltere’ye çalışma ziyareti
- Kamu, özel sektör, uygunluk değerlendirme kuruluşları, üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla Elektrikli Ev Aletleri ile ilgili Enerji Verimliliği Politikaları Çalıştayı

HABERLER VE GAZETE KUPÜRLERI

Projeye Genel Bakış
Kurumsal çalışma alanı:
Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma
Proje kodu:
00071137
Projenin durumu:
Devam ediyor
Proje başlangıç tarihi:
2010
Tahmini bitiş tarihi:
2014
Bütçe:
5.656.600 ABD Doları (Toplam bütçe)
Proje finansmanı:
GEF
Önceki Mali Yıllara Ait Proje Harcamaları:
Mevcut değil
Her donörün katkı sağladığı miktar:
Mevcut değil
Proje bölgesi:
Türkiye çapında
BM / Ulusal projenin yürütücü kurumları:
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
BM / Ulusal/ STK uygulayıcı ortaklar:
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), proje kapsamında finans sağlayıcı kuruluş olan Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) uygulayıcı kuruluşudur. Proje; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TURKBESD) ve Arçelik A.Ş. ile birlikte uygulanmaktadır. Projenin kilit paydaşları ise Maliye Bakanlığı, bankalar, finans kuruluşları, tüketici örgütleri gibi STKlar, odalardır.
Binyıl Kalkınma Hedefleri 7:
Çevresel sürdürülebilirliği sağlama
İletişim Bilgileri

Necmettin Tokur
Proje Yöneticisi
Tel: +90 0312 295 52 56 

       +90 0312 219 79 10
E-posta: necmettin.tokur@undp.org

 

Birce Albayrak Coşkun
Proje Asistanı
Tel: +90 0312 295 52 56 

       +90 0312 219 79 10
E-posta: birce.albayrak@undp.org

Proje Belgeleri
İlgili Bağlantılar
Projenin İnternet Sitesi
Yeni Ufuklar Podcast - Verimli Cihazlar Dünya'yı Kurtarabilir mi?

Verimli Cihazlar Dünya'yı Kurtarabilir mi?

Diğer podcastlar için

Proje Videoları