Bilgi Açıklama Politikası

I. Politika

1. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) programları ve faaliyetleri hakkındaki bilgileri kamuoyuna açık tutmayı taahüt eder. UNDP, sıradan insanlar da dahil tüm ilgili tarafların insani gelişme sürecine etkin katılımında bilgiye erişimin çok önemli olduğu kanaatindedir. UNDP, bilgi paylaşımıyla sağlanan üst düzey şeffaflık ve UNDP destekli kalkınma faaliyetlerine kamuoyunun katılımı arasında olumlu bir bağ olduğunu kabul eder.

2. Bilgi açıklama lehine tutum:  Bundan sonra metinde “politika” olarak bahsedilecek UNDP’nin Bilgi Açıklama Politikası, açıklığı rehber alır. Bunun altında yatan tutum da, Kısım II’de sıralanan UNDP programları ve faaliyetleriyle ilgili her türlü bilginin, Kısım III’teki istisnalara uygun, zorunlu bir gizlilik nedeni olmadığı durumlarda kamuoyuna açık olmasıdır.  

3. 3. UNDP, kamu fonlarının bir koruyucusu ve idarecisi olarak, doğrudan BM üyesi ülkelerden oluşan UNDP/UNFPA Yönetim Kurulu’na karşı mesuldür ve dolaylı olarak da, üye ülkelerin parlamentolarına, vergi mükelleflerine ve bağışçı ülkelerle, program yürütülen ülkelerdeki kamuoyuna karşı sorumludur. UNDP tarafından hazırlanan ya da sahip olunan kapsamlı ve güncel bilgilere kamuoyunun erişiminin sağlanır ve böylece UNDP’nin program ve operasyon faaliyetlerinin şeffaflığının, hesap verebilirliğinin ve ulusal sahipliğinin sağlanmasına katkıda bulunur. Kapsamlı ve güncel bilgiler hâlihazırda kamuoyuna çeşitli araçlarla sunulmaktadır. Bu araçlar arasında UNDP’nin kurumsal internet siteleri, ülke ofislerine ait internet siteleri, UNDP Program ve Faaliyet Politikaları ve Prosedürleri ve UNDP Şeffaflık Portalı bulunmaktadır. Bu politika, mevcut ilkelerin, uygulamaların ve prosedürlerin bir derlemesidir.

4. Politika, BM’nin önemli hükümetlerarası konferansları göz önünde tutularak geliştirildi. Bu konferanslar arasında, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi (2010) ve Rio +20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (2012) da bulunmaktadır. Ayrıca Uluslararası Yardımların Etkinliğiyle ilgili Üst Düzey Forum ve Uluslararası Yardımların Etkinliğiyle ilgili Küresel Ortaklık gibi bu Politika’nın ve UNDP’nin şeffaflık ve hesap verebilirliğe bağlılık ruhunu yenileyen diğer uluslararası forumlar da dikkate alındı.

5. Bu politikada sözü edilen bilgiler, UNDP’nin programları ve operasyonlarının da dahil olduğu fakat bunlarla sınırlı olmayan UNDP faaliyetleriyle ilgili bilgi sağlayan basılı ya da elektronik ortamdaki materyalleri tanımlar.

6. Bu politika, UNDP ve UNDP tarafından yönetilen BM Kapital Geliştirme Fonu (UNCDF) ve Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) gibi fonları ve programları kapsar. Bu politikaya UNDP’nin kurumsal internet sitelerinden, ülke ofisleri fonları ve programlarının internet sitelerinden ulaşılabilir.

7. Bu politikaya uyulması, ilgili ülke ofislerin Mukim Temsilcilerinin, Genel Merkezlerde Büro Başkanlarının, UNDP’nin ilgili programları ve fonlarında da yöneticilerin sorumluluğundadır.

II. Kamuoyunun bilgiye ulaşımı

8. 9.1 ve 9.2’inci paragraflarda sıralanan ve Ek 1’de daha ayrıntılı tanımlanan bilgiler, UNDP’nin internet sitelerinde bulunmaktadır. Ülkelere mahsus belgeler, ilgili bölgesel ve merkezi bürolarda, ülke ofislerinin internet sitelerinde ve UNDP Şeffaflık portalında bulunmaktadır. Bilgiler UNDP’nin internet sitelerinde bulunamıyorsa, öğrenilmek istenen bilginin içeriğine bağlı olarak ülkedeki Mukim Temsilcilik Ofisi, UNDP merkez ofisindeki ilgili bölgesel ya da merkezi büro ya da BM Resmi Belge Sistemi internet sitesi, derleme kütüphanesi, BM kitapçıları ve diğer BM kurumlarıyla iletişime geçilerek istenen bilgiye ulaşılabilir. Bir Ülke Ofisi’ndeki MukimTemsilci, Genel Merkez’deki Büro Şefleri ve UNDP bağlantılı fonlar ve programların yöneticileri, kamuoyundan gelen bilgi taleplerine cevap verilmesinden mesuldür.

9.1 UNDP Ülke Programı Yönetimi Hakkında Bilgi

(a) Standart Temel Yardım Anlaşmaları

(b) Ortak Ülke Değerlendirmeleri / Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçeveleri (CCA/UNDAF)

(c) UNDP Ülke Programı belgeleri ve/veya “Tek Plan” Belgeleri

(d) Ülke Programları Eylem Planları ve Yıllık Çalışma Programları

(e) Genel UNDP Proje Bilgisi

(f) Proje Belgeleri

(g) Proje Performans Raporları

(h) Mukim Temsilci Yıllık Raporları

(i)  Değerlendirme Raporları

9.2 UNDP Faaliyetleri Hakkında Bilgi:

(a) UNDP/UNFPA Yönetim Kurulu

(b) UNDP Lider Kadrosu

(c) UNDP Mali Bilgisi

(d) UNDP Satın Alma

(e) Ekim 2008’den bu yanaki iç hesap denetleme raporları

(f) Sahtekarlık, yolsuzluk ve diğer suçlara karşı alınan disiplin önlemleri hakkındaki raporlar

III. İstisnalar

10. Bu politika, çatışma, insani felaketler ve özel kalkınma durumlarının Ülke Ofisi’nin hükümetler ve diğer ilgili taraflarla olan ilişkilerinde bazı zorluklar yarattığını kabul eder.  Bu tür durumlarda, ya da siyasi, sosyal ve kültürel gerilimin arttığı topluluklarda bilgi açıklamanın temel ilkesi şeffaflıktır. Ancak UNDP belli durumlarda, siyasi/ekonomik içerikli hassas bilgilerin gizli kalacağını kabul eder. Bu gibi durumlarda, UNDP ülke programları yönetimi ve operasyonları ile ilgili, BM ihtiyaç değerlendirmelerine ve BM misyonlarına yetki veren Güvenlik Konseyi kararları gibi, kamuoyuna açık belge ve çerçeveler bulunur.

11. Mevcut gizlilik uygulamaları ve ilkeleri. UNDP açık ve şeffaf bir bilgi açıklama sistemi olmasını taahhüt ederken, kurumun, çalışanlarının ve çeşitli ortaklarının çıkarlarını korumak için uygulanması gereken hukuki, operasyonel ve pratik uygulamalar da söz konusudur.

Aşağıdaki istisnalar uluslararası standartlara uygundur. Bu istisnalar asli ve meşru olan kamusal ve özel ihtiyaçların (örneğin kişisel mahremiyet) korunması için yapılması gerekenlerle sınırlıdır. Aşağıdaki bilgi türleri gizli kabul edilir ve kamuoyunun erişimine açık değildir:

(a) Üçüncü taraflardan gizlilik beklentisiyle alınan veya verilen bilgiler;

(b) Açıklanması, bir şahsın güvenliğini tehlikeye atacak, haklarını ihlal edecek ya da mahremiyetine zarar verme ihtimali olan bilgi;

(c) Açıklanması, üye ülkelerin güvenliğini tehlikeye atma ya da UNDP faaliyetleri veya operasyonlarının güvenliğine ve tam anlamıyla hayata geçirilmesine zarar verecek bilgiler;

(d) Yasalarla korunan, ya da belli soruşturmalara ulaşımı gerektiren bilgiler;

(e) UNDP’nin kendi iç müzakereleri, yazışmaları ve UNDP’nin Üye Ülkeler ve birlikte çalıştığı kişi ve kurumlarla yaptığı müzakereler hakkında bilgi;

(f) Açıklanması UNDP’nin  ve ilgili üçüncü tarafların mali çıkarlarına zarar verecek ticari bilgi;

(g) UNDP’ye göre açıklanması, kurum ve Üye Ülkeler ya da uygulayıcı ortaklarla siyasi diyaloğa ciddi zarar verecek bilgi.

12. Zarar değerlendirmesi ve kamu çıkarının ağır bastığı durumlar

UNDP istisnai durumlarda paragraf 11 uyarınca gizli kabul edilen bilgileri açıklama hakkını saklı tutar. Bilgi Açıklama Gözetim Paneli tilgili tüm istekleri değerlendirecektir. UNDP, bir bilginin açıklanmasıyla genel faydanın ve kamu çıkarının, istisnalarla korunan çıkarların görebileceği zararın önüne geçtiğine karar verirse bu hakkı kullanabilir. UNDP’ye göre kamu sağlığı ve güvenliğine yönelik ciddi ve yakın bir tehlikenin engellenebileceği ve/veya çevreye yönelik önemli olumsuz etkinin önlenebileceği durumlarda gizli bir bilgi açıklanabilir. UNDP böyle bir bilgiyi, ifşaatın amacına ulaşması için gereken en sınırlı şekilde açıklayacaktır. Gizli bilgi bir üye ülke ya da üçüncü bir taraf tarafından sağlanmış ya da bunlarla ilgiliyse, UNDP bu ifşaatı sadece ilgili üye ülke ya da üçüncü tarafa kaygılarını aktardıktan ve onların potansiyel zararı azaltmaya yönelik planlarını değerlendirdikten sonra yapacaktır.

IV. Gözden geçirme/itiraz süreci

13. Paragraf 8’de sıralanan tüm yollar tüketilmiş ve istek sahibi hala talep ettiği bilgiyi alamamışsa, ya da talebi bu politikanın ruhuyla çelişmesi gibi bariz nedenlerle reddedilmişse, talep sahibi Hukuk Destek Bürosu’na durumu yazabilir ve kararın gözden geçirilmesini isteyebilir. Bu yöndeki istekler için adres;

Hukuk Destek Ofisi Müdürlüğü

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

304 East 45th Street, FF- 16th Floor
New York, NY 10017 USA
Email: accesstoinformation@undp.org

14. Gelen tüm isteklerin alındığı tasdik edilecektir. İstek sahibi, talebin alınmasından sonraki 30 gün içinde, Hukuk Destek Bürosu’dan yanıt alma hakkına sahiptir. Sadece zarar verme amacıyla yapılan ya da tekrar edilen istekler reddedilebilir.

15. İstek sahibinin Hukuk Destek Bürosu’ndan aldığı yanıttan tatmin olmadığı, ya da istenen bir belgenin tamamen veya kısmen reddedildiği durumlarda, istek sahibi itiraz nedenlerini belirterek bu kararın Bilgi Açıklama Gözetim Paneli (bundan sonra “Panel” diye anılacaktır) tarafından değerlendirilmesini isteyebilir. Yeniden değerlendirme istekleri aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

Bilgi Açıklama Gözetim Panel Sekreterliği
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

One United Nations Plaza, DC1-1907

New York, NY 10017 USA

Elektronik Posta: accesstoinformation@undp.org

16.  Tüm itiraz başvurularının alındığı tasdik edilecektir. Panel bir belge ya da belgenin bir kısmının halktan bir kişiye açıklanmasının reddedilmesini gözden geçirecek ve itirazın alınışından sonraki 30 gün içinde son bir karar verecektir.

17.  Panel içinde üzerinde uzlaşılabilir bir çözüme varılamazsa, Panel UNDP Başkanına politikayla ilgili en tutarlı sonuç konusunda tavsiyede bulunacaktır. Yetki UNDP Başkanı’nda olacaktır.

V. Bilgi Açıklama Gözetim Paneli

18. Yetki alanı. Panelin yetki alanı Bilgi Açıklama Politikası’nın uygulanışını denetlemek ve bilginin açıklanmasıyla ilgili itirazları değerlendirmektir.

19. Görevleri. Panel’in başlıca görevi, yapılan itirazları değerlendirmek ve UNDP’nin Bilgi Açıklama Politikasının düzgün bir şekilde uygulanıp uygulanmadığına karar vermektir. Kararlar istek ve bilginin yayılmasından etkilenecek taraflar çerçevesinde dostane, çözüm arama ilkesi rehberliğinde alınacaktır.

20. Panel ayrıca, uygun gördüğü takdirde reddedilen isteklerin yeniden değerlendirilmesinde daha ayrıntılı mekanizmalar ve süreçler geliştirebilir, politikanın uygulanışını gözden geçirebilir ve yapılması gereken değişiklikler hakkında tavsiyelerde bulunabilir. Aynı zamanda, UNDP içindeki operasyonel ve diğer alanlardaki değişiklikler ışığında politikayı yılda bir yeniden değerlendirir.

21. Üyelik. Panel hepsi UNDP Bürosuyla yapılan danışma niteliğindeki görüşmelerden sonra UNDP Başkanı tarafından atanan beş kişiden oluşur. Panel üyeleri üç profesyonel UNDP çalışanı ve biri bağışçı, biri de UNDP’nin program yürüttüğü ülkelerden bir vatandaş olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarından iki kişiden oluşur.

UNDP’nin Personel Müdürü veya yardımcısı ve Mali Denetleme ve Soruşturma Ofisi’nin Direktörü resmen panele üye olacaktır. Panel’in başkanı panel üyeleri tarafından ve  panel üyeleri içinden seçilir.

22. Üyeler iki yıl görev yapacak ve bu süre UNDP Başkanı’nın isteği doğrultusunda bir dönem daha uzatılabilecektir. Atamalar, bir üyenin görev süresinin dolmasına yakın, yılın herhangi bir döneminde, ya da boşluk doğduğunda yapılacaktır.

23. Panel üyeleri seçim kriterleri: Üyeler aşağıdaki kriterler temelinde belirlenecektir:

Genel Merkez ve Ülke Ofisleri düzeylerinde UNDP politikalarına, yapılarına, programlarına vakıf olmak.

UNDP bağlantılı fonların ve programların faaliyetleri ve programları konusunda bilgi sahibi olmak.

Bilgi açıklanması ve bilgi politikalarına ulaşım konusunda derin bilgiye ve aşinalığa sahip olmak ve UNDP’nin ortaklarıyla çalışabilme yeteneğini kanıtlamış olmak.

24. Toplantılar. Panel başvuru olduğunda sanal ortamda ya da kendi mahallinde toplanacaktır. Panel ayrıca, bilgi açıklamayla ilgili politika meselelerini ele almak için ve gerektiğinde de diğer konuları görüşmek için toplanabilir.

25. İletişim Ofisi’nin Rolü. İletişim Ofisi Panele sekretarya hizmeti verecek.

Ek 1

UNDP’nin internet sitelerinde normalde halka açık bilgi türleri

9.1 UNDP Ülke Programı Yönetimi hakında bilgi

(a) Standart Temel Yardım Anlaşmaları

UNDP’nin program yürüttüğü ülkelerin hükümetleriyle ilişkileri, hukuki olarak Standart Temel Yardım Anlaşmaları ya da UNDP için de geçerli olabilecek daha önceki anlaşmalar (SBAA) aracılığıyla kurulur ve yönetilir. İlgili anlaşmalar UNDP Ülke Ofisi’nin internet sitesinde bulunabilir.

(b) Ortak Ülke Değerlendirmeleri /Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçeveleri (CCA/UNDAF)

CCA/UNDAF, program yürütülen çok sayıda ülkede BM sisteminin operasyonel faaliyetlerinin çerçevesini belirler. Hükümetlerin oluşturduğu bu belge, hükümetin temsilcileri tarafından ilgili ülkedeki Mukim Temsilci’nin liderliğini yaptığı BM ekibiyle görüş alışverişinde bulunularak hazırlanır.

Ülkede sadece bir BM kurumunun bulunduğu, ya da BM’nin katkısının çatışma sonrası ihtiyaçları değerlendirmeye destek vermek olduğu, ülkenin bir kriz durumundan çıktığı haller dışında ilgili ülkenin analitik çalışmasına katkı ve UNDAF zorunludur. Tamamlanmış UNDAF ve CCA belgeleri UNDP’nin ilgili ülkedeki internet sitesinde, ya da Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubu’nun sitesinde bulunabilir.

(c) UNDP Ülke Programı Belgeleri ve “Tek Plan” Belgeleri

Hükümet ve ülkedeki BM Ekibi’nin onayladığı UNDAF ve UNDP Stratejik Planı temelinde, program yürütülen ülkenin hükümetiyle girilen diyalog sonucu Ülke Program Belgeleri oluşur. Bu belge, UNDP’nin fikir alışverişi ve desteğiyle hükümet tarafından hazırlanır. Belge, Yönetim Kurulu’nun onayıyla UNDP’nin başlıca amaçlarını ve kurumun ulusal programlara ve önceliklere destek olma fırsatlarını belirler. Yönetim Kurulu’nun onayından sonra nihai Ülke Programı Belgesi, bölgesel büro ve/veya Ülke Ofisi’nin ya da program yürütülen ülkelerdeki Mukim Temsilciğin internet siteleri üzerinden kamuoyunun erişimine açılacaktır. “Tek Plan”, belli bir ülkede bulunan BM sisteminin kolektif programsal cevabındaki kapsayıcılığı ve uyumu geliştirmek için hazırlanan hükümet ve bir dizi BM kurumu arasındaki ortak programlama çerçeve anlaşmasıdır. UNDP “Tek Plan”a, ilgili ülkedeki Yönetim Kurulu’nun onayladığı Ülke Programı Belgesi’yle katkıda bulunur. “Tek Plan”lar UNDP Ülke Ofisi, BM Kalkınma Gurubu ve katılımcı BM kurumlarının internet sitelerinde kamuoyunun erişimine sunulur.

(d) UNDP Ülke Eylem Planları ve Yıllık Çalışma Planları

UNDP Ülke Ofisi, Yönetim Kurulu’nun onayladığı UNDP Ülke Programı Belgesi temelinde ve hükümetle işbirliği halinde Ülke Programı Eylem Planını geliştirir. Eylem planında, programın tasarımı, beklenen önemli sonuçlar ve bu sonuçlara erişmek için uygulanacak stratejiler ayrıntılı bir şekilde yer alır. Belge ayrıca, programın/projenin uygulanması ve yönetilmesi için gereken düzenlemeleri netleştirir.

Ülke Programı Eylem Planına ek olarak, Yıllık Çalışma Planı Ülke Ofisi’nin yıllık hedeflerini ve önceliklerini belirler. Ülke Programı Eylem Planı Yıllık Çalışma Planı ile birlikte, UNDP ve hükümet arasında Ülke Programı’nın icra edilmesi için hazırlanan resmi bir anlaşmadır. Ülke Programı Eylem Planı ve Yıllık Çalışma Planı UNDP Ülke Ofisi’nin internet sitesinde bulunabilir.

(e) Genel UNDP Proje Bilgisi

Dünya çapındaki UNDP kalkınma projeleri hakkındaki genel bilgi, fon veren ve uygulayıcı kurumlar, başlangıç ve bitiş tarihleri, projenin durumu, projenin yürütüldüğü ülke ve ülkedeki coğrafi konumu, UNDP Şeffaflık Portal’ında bulunmaktadır.

(f) Proje Belgeleri

Proje Belgeleri, Ülke Programı Eylem Planı ve Yıllık Çalışma Planları programın yürütüldüğü ülke ve UNDP arasında projenin uygulanması için hazırlanan hukuki bir anlaşmalardır. Proje belgeleri UNDP Şeffaflık Portalı’nda ve UNDP Ülke Ofisi’nin internet sitesinde bulunabilir. 

(g) Proje Performans Raporları

Bunlara, Yıllık Değerlendirme Raporları, Ülke Ofisi Sonuçlar Raporları , Kalkınma sonuçlarının Değerlendirmeleri, Yıllık Proje Değerlendirme Raporları, Üç Aylık İlerleme Raporları ve bir sonuç değerlendirmesi, ve yapıldıysa Sonuç Değerlendirme Raporları dahildir.

(hMukim Temsilci Yıllık Raporları

BM sisteminin faaliyetleriyle ilgili BM Genel Sekreteri ve ilgili taraflara sunulan bu raporlar, Ülke Ofisi’nin internet sitesinde bulunabilir.

(i) Değerlendirme Raporları

Burada, UNDP programlarının değerlendirmeleri ve yönetimin programların performans değerlendirmelerine, sonuçlarına ve etkilerine etkilerine verdiği karşılıklar kast edilmektedir. Bu değerlendirmeler Değerlendirme Kaynak Merkezi’nin halka açık veri tabanında ve/veya Değerlendirme Ofisi’nin internet sitesinde bulunabilir. 

9.2 UNDP Operasyonu hakkında bilgi:

(a) UNDP/UNFPA/UNOPS Yönetim Kurulu

UNDP/UNFPA Yönetim Kurulu’nun program çalışmalarına dair tüm belgeler, her bir toplantı öncesi Yönetim Kurulu’nun internet sitesinde yayınlanır. Belgeler,  kurulun BM Genel Kurulu’nun 48/162 sayılı kararında belirlenen görevini yapmasına yardımcı olmak için hazırlanır. Belgeler çok sayıda konuyu kapsar: Politika ve strateji, mali, bütçesel, yönetimsel, programlama ve operasyonel konular, değerlendirmeler, organizasyonel ve sürece dair konular. Bu raporlar daha sonra BM’nin resmi belgeleri olarak yayımlanır ve BM’nin Resmi Belge Sistemi internet sitesinde bulunabilir. Kurulun yaptığı tüm müzakereler ve kararlara ait belgeler aynı zamanda Yönetim Kurulu’nun internet sitesinde bulunur. Buna ek olarak Yönetim Konseyi’nin 1966’ya dek uzanan belgeler arşivine internet sitesinden ulaşılabilir.  

(b) UNDP Lider Kadrosu  

UNDP Başkanı’nın yıllık raporları, UNDP Başkanı ve Başkan Yardımcısı’nın yazılı açıklamaları ve konuşmaları UNDP’nin kurumsal internet sitesinde yer alır. 

(c) UNDP Mali Bilgisi

Aralarında mali rapor ve denetlenmiş mali tablolar ve mali durumun yıllık değerlendirmesinin de bulunduğu ve UNDP/UNFPA/UNOPS Yönetim Kurulu’nun onayladığı, UNDP’nin yönetim ve program faaliyetleri bütçeleri, kamuoyunun erişimine açıktır. UNDP’nin denetlenmiş mali tabloları ayrıca her iki yılda bir BM Genel Kurulu’nun internet sitesine ve UNDP’nin kurumsal internet sitesine konulur. Mali kaynaklarla ilgili bilgi, UNDP Başkanı’nın Yıllık Raporlarında ve UNDP Şeffaflık Portalında bulunabilir. Bağışçı ülkelerin taahhütleri, UNDP’nin harcamaları ve giderleri, gelen fonlar UNDP Şeffaflık Portalında görülebilir. 

(d) UNDP Satın Alma

UNDP’nin satın alma faaliyetlerine çeşitli belgelerde düzenlenen politikalar ve prosedürler rehberlik etmektedir. Buna UNDP’nin Programlar ve Faaliyetler Politikaları ve Prosedürlerindeki satın alma başlığı da dahildir. UNDP ayrıca, tüm satın alma taleplerini önceden kamuoyuna duyurur. Verilen ihalelerle ilgili bilgiler Ülke Ofisi’nin ve UNDP’nin kurumsal internet sitesinde bulunabilir. 

e) Ekim 2008’den bu yanaki UNDP iç mali denetim raporları

UNDP Mali Denetim Ofisi’nin yıllık raporları ve UNDP’nin Mali Denetim Danışma Komitesi’nin raporları ve soruşturmaları Yönetim Kurulu’nda ele alınan belgelerdendir ve internet sitesinde kamuoyunun erişimine açıktır. Daha sonra bu belgeler BM’nin resmi belgeleri olarak yayımlanır ve BM’nin Resmi Belge Sistemi internet sitesinde bulunabilir. Mali Denetim ve Araştırma Ofisi’nin (OAI) 1 Aralık 2012’den sonraki iç mali denetim raporları UNDP’nin kurumsal internet sitesinde bulunmaktadır. UNDP’nin Ekim 2008 ve Kasım 2012 arasındaki iç mali denetim raporlarına ulaşmak için de UNDP Başkanlığı’nın accesstoinformation@undp.org adresine yazılmalı, isteğin bir kopyası da Mali Denetim ve Soruşturma Ofisi Direktörü’nün (OAI) audit.disclosure@undp.org adresine gönderilmelidir. Ekim 2008 ve Kasım 2012 arasındaki iç mali denetim raporlarını talep etme prosedürü UNDP’nin kurumsal internet sitesinde bulunmaktadır.

f) Sahtekârlık, yolsuzluk ve diğer kabahatlere karşı alınan disiplin önlemleri ve atılan diğer adımlarla ilgili rapor

Sahtekârlık, yolsuzluk ve diğer kabahatlere karşı alınan disiplin önlemler ve atılan diğer adımlarla ilgili yıllık rapor, UNDP’nin kurumsal internet sitesinde bulunmaktadır.

Ek 2

İstisna listesindeki bilgiye örnek:

11. Mevcut gizlilik uygulamaları ve ilkeleri

(a) Gizlilik beklentisiyle üçüncü taraflardan alınan veya üçüncü taraflara verilen bilgiler.

UNDP, gizli tutulması beklentisiyle aldığı mali, ticari, özel ve kamuya açık olmayan diğer bilgilere erişim sağlamaz. UNDP bir üye ülke ya da bir üçüncü tarafın gizlilik beklentisiyle sağladığı bilgilere, üye ülke ya da üçüncü tarafın izni olmadan erişim vermez.

Buna bir üye ülke ya da üçüncü taraftan mahremiyet beklentisiyle alınan gizli bilgiden kaynaklanan, ya da buna yanıt olarak ortaya konan bilgi, veri, raporlar ve analizler, müzakereler ve diğer tüm çalışma ürünleri dâhildir. UNDP’nin elindeki telifi başka taraflara ait olan belgeler değerlendirme için sunulabilir, bu belgelerin kopyalanması ve dağıtımı telif sahibinin haklarına saygıyla kısıtlıdır.

(b) Açıklanması bireyin güvenliğini tehlikeye atabilecek, haklarını ihlal edebilecek ve mahremiyetini ihlal edebilecek bilgi

UNDP aşağıdaki türde bilgilere erişim sağlamaz:

i)  Açıklanması, UNDP personeli ve ailelerinin, danışmanlarının, üstlenicilerinin, diğer bireylerin ve UNDP varlıklarının güvenliğini tehlikeye atacak, ya da atabilecek bilgi.

ii)  UNDP’nin gönderdiği varlıklar ve UNDP personeliyle danışmanlarının kişisel eşyasının gönderimiyle ilgili lojistik ve nakliyat düzenlemeleri hakkında bilgi.

iii)   Açıklanması, bireyin yaşamını ya da güvenliğini veya çevreyi tehlikeye atabilecek bilgi.

iv)  Açıklanması, UNDP personelinin ve danışmanlarının haklarını ve ilgili bireylerin meşru mahremiyet çıkarlarını riske atan ya da atabilecek kişisel bilgiler.

Buna, başkalarının yanı sıra, istihdam koşulları, performans değerlendirmeleri, kişisel tıbbi bilgiler, personel ataması ve seçim süreciyle ilgili bilgiler ve kişisel iletişim bilgileri de dâhildir.

(c) Açıklanması, Üye Ülkeler’in güvenliğini tehlikeye atacak ya da UNDP’nin herhangi bir operasyonunun ya da faaliyetinin güvenliğine ve münasip bir şekilde uygulanmasına zarar verecek bilgi

UNDP, açıklanması bir soruşturmaya veya adaletin tecelli etmesine zarar verecek, ya da ilgili yasaları ihlal edecek veya edebilecek hiçbir bilgiye erişim sağlamaz.

Buna, imtiyazlı bilgi (örneğin hukuki tavsiye ve hukuk danışmanlarıyla yazışmalar) ve açıklanması halinde bir soruşturmaya, yasal ya da yönetmeliklere dair süreçlere zarar verebilecek, UNDP’yi herhangi bir ihtilaf durumunda gereksiz risk altına sokabilecek (örneğin hukuki ihtilaf ya da hakemlik), UNDP’nin bilgi teknolojisi sistemlerine yetkisiz girişe neden olabilecek, ya da talep edene veya edenlere veya hileli amaçlarla BM personelini taklit edenlere yardımcı olabilecek bilgiler de dahildir.

(d) Yasal bir imtiyaza konu, ya da belli bir soruşturmaya erişim gerektirecek bilgi

Şikayet sahibi ya da tanıkların gizlilik talepleri, soruşturmanın meşru ihtiyaçları çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde karşılanacaktır.

(e) UNDP’nin kendi içindeki müzakereler, iletişim ya da UNDP’nin Üye Ülkelerle veya işbirliği içinde olduğu kişi ve kurumlarla yaptığı müzakereler hakkında bilgi.

UNDP, açıklanması bir politikanın ya da müzakere sürecinin başarısına zarar verecek ya da verebilecek, UNDP’nin çalışmalarına ciddi zarar verecek, UNDP’nin karar alma sürecinin bütünlüğüne zarar verecek, ya da özgür ve açık bir şekilde tavsiyeler verilmesini ve görüş alışverişinde bulunulmasını kısıtlayacak bilgilere erişim sağlamaz. Buna, kayıtlarda aşağıdaki bilgiler varsa, diğerlerinin yanı sıra, ofis içi ya da ofisler arası belgeler, taslaklar ve diğer ilgili yazışmalar da dâhildir.

(i)  Bir görüş, öğüt, rapor ya da tavsiye

(ii) UNDP’nin kendi iç değerlendirmeleri veya Üye Ülkeler ya da UNDP’nin işbirliği içinde olduğu kişi ve kurumlarla müzakereler sırasında oluşan elektronik posta, notlar, mektuplar, muhtıralar ve taslak belgeler ve tüm diğer belgelerin de dâhil olduğu, fakat bunlarla sınırlı olmayan kayıtlar.

(f) Açıklanması UNDP ya da ilgili üçüncü tarafların mali çıkarlarına zarar verebilecek ticari bilgi.

UNDP, kendi görüşüne göre ya da bir gizlilik kısıtlaması nedeniyle aşağıdaki durumlara yol açabilecek mali, ticari, bilimsel ya da teknik bilgiye erişim sağlamaz:

(i)  UNDP ya da üçüncü bir tarafın mali ve ticari çıkarlarına zarar veriyorsa;

(ii) Üçüncü bir tarafı kontrat ya da diğer müzakerelerde dezavantajlı duruma düşürüyorsa;

(iii)  Üçüncü bir tarafın ticari rekabet gücüne zarar veriyorsa;

(g) Açıklanması UNDP’ye göre, Üye Ülkeler ya da uygulayıcı ortaklarla siyasi diyaloğa ciddi zarar verebilecek bilgi .

UNDP, üye ülkeler, diğer kurumlar ve örgütlerle, ya da UNDP Yönetim Kurulu üyeleriyle yapılan veya Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarında yaptığı görüş alışverişiyle, ya da UNDP’nin, üye ülkelerin, Yönetim Kurulu’nun veya işbirliği yaptığı diğer özel ve tüzel kurumlar ve örgütlerin değerlendirme ya da karar alma sürecine dair hiçbir belgeye, muhtıraya ya da iletişim kayıtlarına erişim sağlamaz.

Dipnotlar

1. Bu politika Temmuz 1996’da tamamlanan ve Yönetim Kurulu’nun 10 Ocak 1997’de onayladığı ilk resmi taslağı hükümsüz kılar. Haziran 2001’de politikanın uygulanması ve etkisiyle ilgili bağımsız bir değerlendirme yapılmıştır. Akabinde, politika genel BM politikalarıyla karşılaştırılmış ve Ağustos 2004’te bir kez daha revize edilmiştir.  Mayıs 2007 ve Ocak 2008 arasında ve Mart 2013’te politikada küçük değişiklikler yapılmıştır.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global