National development strategies based upon MDGs (In Turkish)

01 May 2007

UNDP, bölgesel ve konulara ayrılmış uzmanlığını, hükümetlerin MDG’ye dayalı ulusal kalkınma stratejilerini belirlemelerine ve uygulamalarına destek vermek için kullanır. Ülke bazında Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirmek için bu tür stratejiler büyük önem taşısa da birçok ülke bu konuda yeterince istekli görünmüyor.

Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni gereği gibi gerçekleştirmek için hazırlanacak ulusal stratejinin önemli birçok konuya ışık tutması gerekir.

  1. İsteklilik – hedefler MDGleri gerçekleştirecek kadar uzun vadeli mi?
  2. Kapsam – stratejiler Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin hepsini içeriyor mu yoksa sadece birkaçını sınırlı olarak mı kapsıyor?
  3. Somutluk – hedefler, onları gerçekleştirmek için gereken verilerin somut bir analizi ile destekleniyor mu?
  4. Zamandilimi – stratejiler bu ihtiyaçların uzun vadeli bir değerlendirmesine dayalı mı?
  5. Finansman – bütçe gerekli girdileri finanse etmeye yeterli mi?
  6. Gözlem ve Değerlendirme – İlerlemeyi değerlendirmek ve gerektiğinde değişiklik yapabilmek için bir strateji var mı?

Bu soruların her birini yanıtlamak için UNDP, ortaklarıyla beraber hükümetlerin MDG’ye dayalı bir ulusal kalkınma stratejisi hazırlamanın dört adımını gerçekleştirmeleri için çalışıyor:

  1. MDG’ye dayalı hazırlık süreci için etkin ve kapsamlı bir süreç başlatmak
  2. Envanter tutmak: varolan stratejileri inceleme ve bir referans noktası oluşturma
  3. MDGleri gerçekleştirmek için gereken altyapıyı, insan kaynaklarını ve finansal gereksinimleri hesaplamak için detaylı ve uzun vadeli bir değerlendirme ya da bir MDG ihtiyaç değerlendirmesi yapmak
  4. Yapılan MDG ihtiyaç değerlendirmesi gözönünde bulundurularak kısa ve orta vadeli ulusal stratejiyi belirlemek

Bu çeşitli süreçleri, yerel düzeye indirgemek de çalışmaların bir diğer önemli noktasını oluşturuyor. UNDP, SNV Hollanda Kalkınma Örgütü (SNV Netherlands Development Organisation) ile ortaklaşa çalışıyor. Bu örgüt, Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin yerelleştirilmesini sağlamak için çalışan yerel etmenlere kapasiteyi arttırmaları için bağış ve yardımda bulunuyor. Bu kapsamda yerel amaç ve hedefleri belirlemek, hedeflerin nasıl gerçekleştirileceğini planlamak ve gerçekleştirilmelerini sağlamak için yerel kurumları güçlendirmek süreçler arasında sayılabilir. Bunun yanısıra, ulusal politikalar ve kapsamları ile bunların yerel düzeyde uygulanabilirlikleri arasında bağlar oluşturmayı da içeriyor.

MDG’ye dayalı ulusal kalkınma stratejilerini desteklemenin yanısıra, dünya liderleri 2005 yılındaki Dünya Zirvesi’nde hızlı etkili diğer bir deyişle hızlı-kazanç girişimlerinde bulunma kararı aldılar. Bu girişimler kısa sürede milyonlarca insanın durumuna önemli ölçüde refah getiriyor. Bu gibi hızlı kazançların örnekleri arasında okul ücretlerinin kaldırılması, sıtmanın yaygın olduğu bölgelerde çocuklara ilaçlı cibinliklerin dağıtılması ve çiftçilere, hesaplı toprak nitrojeni ve diğer toprak besinleri gibi stok malzemelerinin dağıtımı sayılabilir. Bu girişimlerim tam listesini görmek için MDG Veri ve Kaynaklar bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Bu hızlı kazançlar şimdiden işe yaramaya başladı bile ayrıca hesaplı ve sonuçları kolaylıkla gözlemlenip ölçülebiliyor. UNDP bu gibi çözümlerin olabildiğince fazla uygulanabilmeleri için hükümetlerle beraber çalışıyor.

Program ülkelerinin isteği doğrultusunda UNDP, MDG’ye dayalı ulusal kalkınma stratejileri üzerine hükümet yetkililerine eğitim programları da sağlıyor.

MDG Araçları ve Araştırma

Aşağıdaki araçlar ve metodolojiler ülkelerin MDG’ye dayalı ulusal kalkınma stratejilerini planlarken ve uygularken kullanabilmeleri içindir.

BM Binyıl Projesi tarafından hazırlanan “Binyıl Kalkınma Hedeflerini Gerçekleştirmek için Ulusal Stratejiler Hazırlamak: Elkitabı” MDG’ye dayalı ulusal kalkınma stratejilerine ilgi duyan herkes için pratik bilgiler sunar ve bu konuda çalışan gelişmekte olan ülkeler için bir kaynak niteliği taşır.

MDG İhtiyaç Belirleme Metodolojisini desteklemek için sunum ve maliyet araçlarından oluşan bir kütüphane oluşturuldu. Sunumlar MDG’ye dayalı hazırlığa genel bir bakış açısı sunuyor ve birtakım tematik alanları kapsıyor. Her bir maliyet aracı kullanım kılavuzuyla beraber geliyor ve ülkeler kendilerine özgü ihtiyaçlarına göre bu kılavuzları şekillendirmeliler.

MDG ihtiyaç değerlendirmeleri ve MDG’ye dayalı hazırlık hakkında daha detaylı bilgi kısa bir süre içinde mevcut olacaktır.

BM Koordinasyonu

BM Sistemi’nin zenginliği ve bilgi deneyimi, Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirebilmelerini sağlayacak olan ulusal kalkınma stratejilerini hazırlamaları için gelişmekte olan ülkelere yardım etmek amacıyla kullanılmalıdır.

2002 yılında BM Binyıl Projesi’ne danışmanlık yapmak için kurulan BM Uzmanlar Grubu, BM örgütlerine ve uluslararası finansal kuruluşlara teknik diyalog ortamı yaratarak ülkelerin kalkınma stratejilerinin operasyonel alandaki fikir alışverişleri için bir forum olarak yeniden oluşturuldu.

Ev sahipliğini UNDP’nin yaptığı bir BM Kalkınma Grubu Politika Ağı da BM program ülkelerine danışmanlık hizmeti ve saha desteği vermek için kuruldu. Politika Ağı insanlara bilgi alışverişi yapmalarına olanak sağlıyor ve insan kaynakları da dahil olmak üzere BM Sistemi’nin kaynaklarını ülkelerin MDG’ye dayalı ulusal kalkınma stratejilerini planlama ve uygulamalarında yardımcı olmak için kullanılır hale getiriyor. Dördü Afrika’da üçü de Asya’da olmak üzere yedi ülke pilot ülke olmak üzere seçildi. Politika Ağı, istek üzerine ülkelere teknik destek sağlayan her UNDG örgütünden 1-2 kıdemli temsilciden oluşuyor.

MDG Veri ve Kaynakları

Binyıl Kalkınma Hedefleri Ağı (MDGNet)

MDGNet UNDP tarafından yürütülen ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirmek için küresel bir diyaloğa destek veren sanal bir ağ. MDGNet, kullanıcılarının MDGleri gerçekleştirmede gerekli politika ve stratejilerin hazırlığı ve uygulanması, MDG süreçlerinin gözlemlenmesi ve bildirilmesi ve MDG’lerin savunulması ve reklamının yapılması için bilgi ve deneyim alışverişinde bulundukları bir platformdur. Site 2002 yılında Dünya Zirvesi’nin ve Binyıl Bildirisi’nin imzalanmasının birer devamı olarak kuruldu. Üyeleri arasında BM örgütlerinin temsilciliklerinin yanısıra sivil toplumdaki diğer ortaklar, hükümetler ve özel sektör bulunuyor. Siteye üye olmak için lütfen mdg-net@groups.undp.org adresine yazınız.

MDG İlerleme Süreci üzerine veriler

Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin ülke bazında ilerleme süreci hakkında bilgi almak için lütfen UNDP’nin MDG sitesini ziyaret ediniz. Gözlem sürecinin açıklaması için Binyıl Kalkınma Hedefleri Göstergeleri’ne bakınız.